หน่วยย่อยที่ 1 เรื่อง คณะกรรมการ อกท.

5.คณะกรรมการ อกท.
  5.1 คณะกรรมการ อกท.ระดับหน่วย มีบทบาทหน้าที่ดังนี้
     5.1.1 คณะกรรมการ อกท.ระดับหน่วย ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการ อกท. ระดับหน่วย
และคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับหน่วย
     5.1.2 ให้คณะกรรมการ อกท.ระดับหน่วย ประชุมสามัญอย่างร้อย ภาคเรียนละ
1 ครั้ง
     5.1.3 หน้าที่ของคณะกรรมการ อกท.ระดับหน่วย มีดังนี้

         (1) กำหนดแนวทางในการบริหารกิจกรรมของหน่วย
         (2) พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมาบัติการเลื่อนระดับสมาชิก การคัดเลือกสมาชิก
         อกท.ดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่นระดับหน่วย
         (3) พิจารณาให้ความเห็นขอบ ร่างระเบียบ วิธีการปฏิบัติของ อกท.หลักเกณฑ์และรายละเอียด
        ที่มีการเสนอ กำหนด แก้ไข เพิ่มเติม เพื่อเสนอ อกท.ระดับภาคต่อไป
         (4) ดำเนินการสรรหา ครูที่ปรึกษาปละผู้ช่วยครูที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ระดับหน่วย
         (5) แสวงหาความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนิน กิจกรรม อกท.
         (6) ประชุมเพื่อหาแนวทางมรการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขหรือหาข้อยุติในข้อขัดแย้งในการ
         ดำเนินกิจกรรม อกท.
         (7) ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ วิธีการปฏิบัติ หลักเกณฑ์และรายละเอียดของ อกท.

  5.2 คณะกรรมการ อกท.ระดับภาค  มีบทบาทหน้าที่ดังนี้
     5.2.1 คณะกรรมการ อกท. ระดับภาค   ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการ
อกท.ระดับภาคและคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับภาค
     5.2.2 ให้คณะกรรมการ อกท. ระดับภาค ประชุมวิสามัญอย่างน้อย ปีการศึกษาละ
4 ครั้ง
     5.2.3 หน้าที่ของคณะกรรมการ อกท.ระดับภาค มีดังนี้

         (1) กำหนดแนวทางในการบริหารกิจกรรม อกท.ของภาค
         (2) พิจารณาให้เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติการเลื่อนระดับสมาชิกการคัดเลือกสมาชิกดีเด่น
         ศิษย์เก่าดีเด่น และหน่วย อกท.ดีเด่นระดับภาค
         (3) พิจารณาให้เห็นชอบร่างระเบียบ วิธีการปฏิบัติของ อกท. หลักเกณฑ์ รายละเอียดที่มีการเสนอ
        กำหนด แก้ไข เพิ่มเติม เพื่อเสนอ อกท.ระดับชาติต่อไป
         (4) แสวงหาความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม อกท.
         (5) ประชุมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข หรือหาข้อยุติในข้อขัดแย้ง
         ในการดำเนินกิจกรรม อกท.
         (6) ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ วิธีการปฏิบัติ หลักเกณฑ์และรายละเอียดของ อกท.

  5.3 คณะกรรมการ อกท.ระดับชาติ  มีบทบาทหน้าที่ดังนี้
     5.3.1 คณะกรรมการ อกท.ระดับชาติ ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการ
อกท.ระดับภาคและคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับชาติ
     5.3.2 ให้คณะกรรมการ อกท. ระดับชาติ ประชุมวิสามัญอย่างน้อย ปีการศึกษาละ
4 ครั้ง
     5.3.3 หน้าที่ของคณะกรรมการ อกท.ระดับชาติ มีดังนี้

         (1) กำหนดแนวทางในการบริหารกิจกรรม อกท.
         (2) พิจารณาให้เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติการเลื่อนระดับสมาชิก การคัดเลือกสมาชิกดีเด่น
         ศิษย์เก่าดีเด่น และหน่วย อกท.ดีเด่นระดับชาติ
         (3) พิจารณาให้เห็นชอบในการกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบวิธีการปฏิบัติ อกท.หลักเกณฑ์
         และรายละเอียดที่มีเพื่อประกอบวิธีการปฏิบัติของ อกท.
         (4) แสวงหาความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม อกท.
         (5) ประชุมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข หรือหาข้อยุติในข้อขัดแย้ง
          ในการดำเนินกิจกรรม อกท.
         (6) ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ วิธีการปฏิบัติ หลักเกณฑ์และราละเอียดของ อกท.

                                                   1   2   3   4   5   6   7