หน่วยย่อยที่ 1 เรื่อง คณะกรรมการ อกท.

4.3 คณะกรรมการดำเนินวาน อกท. ระดับชาต
     4.3.1 การสรรหานายก อกท. ระดับชาติ ให้ปฏิบัติโดยการใช้วิธีการเลือกตั้ง
     4.3.2 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งนายก อกท. ระดับชาติ

         (1) ต้องเป็นสมาชิกระดับภาคขึ้นไปที่กำลังศึกษาในสถานศึกษา ที่จัดตั้งหน่วย อกท.
         (2) เป็นหรือเคยเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับหน่วยหรือระดับภาคหรือระดับชาติมาก่อน
         (3) ต้องมีคำรับรองจากครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ระดับหน่วย และประธาน
          กรรมการอำนวยการ อกท. ระดับหน่วย
    4.3.3 การสมัครรับเลือกตั้งนายก อกท. ระดับชาติให้ปฏิบัติดังนี้
         (1) สมาชิกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก
          อกท.ระดับชาติให้กรอกใบสมัคร
         (2) ยื่นใบสมัครต่อครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับชาติ ภายในเวลาที่
         อกท. ระดับชาติกำหนด
    4.3.4 ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายก อกท. ระดับชาติ คือ
         (1) คณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ระดับหน่วย ปีกาารศึกษาปัจจุบันทุกหน่วย
         (2) ตัวแทนสมาชิกทุกหน่วย หน่วยละไม่เกิน 10 คน โดยนายก อกท. ระดับหน่วยเสนอรายชื่อให้นายก
         อกท. ระดับชาติ ในวันลงทะเบียน ร่วมงานการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ
         (3) คณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ระดับภาคในการศึกษาปัจจุบัน
         (4) คณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ระดับชาติ
  4.3.5 การเลือกตั้งนายก อกท.ระดับชาติ  ให้ปฎิบัติดังนี้
         (1) การเลือกตั้งนายก อกท.ระดับชาติ ในช่วงเวลาจัดการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ
         (2) นายก อกท.ระดับชาติ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน
         อกท.ระดับชาติ และตัวแทน อกท.ระดับภาค ๆ ละ 2 คน
         (3) คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประชุมพิจารณากำหนดวัน เวลา และสถานที่
          ในการเลือกตั้งโดยจะต้องจัดให้มีช่วงเวลาสำหรับลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
          และจัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน
         (4) ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยใช้บัตรลงคะแนน
         (5) ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไปลงคะแนนตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
        โดย ต้องนำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา    หรือบัตรประจำตัวสมาชิกอกท.
         หรือบัตรประจำตัวประชาชน ไปแสดงต่อคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง
         (6) เมื่อถึงกำหนดปิดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการ
         จัดการเลือกตั้งทำการนับคะแนนทันที
         (7) เมื่อนับคะแนนเสร็จสิ้น ให้คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งรายงานผลการเลือกตั้ง
         ต่อประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับชาติเพื่อจัดทำประกาศให้ทราบโดยทั่วไป
     4.3.6 ในการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ อกท.ระดับชาติให้ปฏิบัติดังนี้
         (1) ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายก อกท.ระดับชาติ พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการดำเนินงาน
         อกท.ระดับภาค ปีการศึกษาถัดไป ภาคละ 1 คน และคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับหน่วย
         ที่จะเป็นเจ้าภาพ ในการจัดประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ในปีต่อไป 1 คน เข้าร่วมเป็น
         คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับชาตในตำแหน่งรองนายก, เหรัญญิก, ผู้สื่อข่าว, ปฏิคม
         และเลขานุการ
         (2) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนายก อกท.ระดับชาติ เสนอรายชื่อคณะกรรมการ ดำเนินงาน
         อกท.ระดับชาติ ปีการศึกษาถัดไป      ต่อครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน
         อกท. ระดับชาติ เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอประธานกรรมการอำนวยการ อกท. ระดับชาติ   
         แต่งตั้งภายในเดือนกุมภาพันธ์แล้วประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
     4.3.7 ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการดำเนินงาน  อกท.ระดับชาติ ประพฤติตัวไม่เหมาะสม
หรือบกพร่องต่อหน้าที่อย่างร้ายแรง ให้ประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับชาติ มีอำนาจ
ถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งนั้นได้
     4.3.8 ในกรณีที่นายก อกท.ระดับชาติ ต้องพ้นสภาพจากการเป็นนายก อกท.ก่อนหมดวาระการ
ปฏิบัติงานไม่ว่าโดยสาเหตุใดก็ตาม ให้รองนายก อกท.     ทำหน้าที่นายก อกท.แทนจนครบวาระ 
และให้นายก อกท. คนใหม่พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามสัดส่วนที่ว่าง  ทำหน้าที่รองนายก อกท.
แทนโดยเสนอครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับชาติ พิจารณาก่อนนำเสนอ
ต่อประธานกรรมการอำนวยการ อกท. ระดับชาติ แต่งตั้งและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
     4.3.9 ให้คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับชาติ มีวาระการปฏิบัติงาน วาระละ
1 ปีการศึกษา
     4.3.10 ให้คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับชาติ ส่งมอบงาน ให้คณะกรรมการดำเนินงาน
อกท.ระดับชาติ ปีการศึกษาถัดไป ภายในเดือนกุมภาพันธ์
     4.3.11 หน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับชาติ

         (1) กำหนดแผนงานในการดำเนินกิจกรรม อกท.ระดับชาติ
         (2) เสนอหรือแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ เพื่อดำเนินกิจกรรม อกท.ระดับชาติ
         (3) ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด
         (4) ดำเนินกิจกรรม อกท.ระดับชาติ ให้เป็นไปตามวิธีการปฏิบัติ
         (5) สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม อกท.ระดับชาติ

                                                 1   2   3   4   5   6   7