หน่วยย่อยที่ 1 เรื่อง คณะกรรมการ อกท.

  4.2 คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับภาค
     4.2.1 การสรรหานายก อกท.ระดับภาค ให้ปฏิบัติโดยใช้วิธีการเลือกตั้ง
     4.2.2. คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายก อกท. ระดับภาค

         (1) ต้องเป็นสมาชิกระดับหน่วยขึ้นไปกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ที่จัดตั้งหน่วย อกท.ของภาคนั้น
         (2) เป็นหรือเคยเป็นคณะกรรมการดำเนินงานอกท. ระดับหน่วยหรือระดับภาคหรือระดับชาติมาก่อน
         หรือเป็นหรือเคยเป็นประธานอนุกรรมการกิจกรรมหลัก
         (3) ต้องมีคำรับรองจากครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ระดับหน่วย และประธาน
          กรรมการ อกท. ระดับหน่วย
     4.2.3 การสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อกท. ระดับภาค ให้ปฏิบัติดังนี้คือ
         (1) สมาชิกที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นนายก อกท.ระดับภาค 
         ให้กรอกใบสมัคร ตามแบบท้ายวิธีการปฏิบัติ
         (2) ยื่นใบสมัครต่อครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับภาค  ในเวลาที่
         อกท.ภาคนั้นกำหนด
     4.2.4. ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายก อกท.ระดับภาค คือ
         (1) คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับหน่วย ทุกหน่วยในภาค
         (2) ตัวแทนสมาขิกทุกหน่วยในภาค หน่วยละไม่เกิน 20 คนมาให้นายก อกท.ระดับภาค
         ทราบก่อนวันเลือกตั้งอย่างน้อย 15 วัน
         (3) คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับภาค
    4.2.5 การเลือกตั้งนายก อกท.ระดับภาค
         (1) จัดการเลือกตั้งนายกอกท.ระดับภาค ในช่วงเวลาจัดการประชุมวิชาการอกท.ระดับภาค
         (2) นายก อกท.ระดับภาค แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินงาน
         อกท.ระดับภาค และตัวแทนจาก  อกท.ระดับหน่วย ทุกหน่วยภายในภาคนั้นหน่วยละ 1 คน
         (3) คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประชุมพิจารณากำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ เลือกตั้ง
         โดยจะต้องจัดให้มีช่วงเวลาสำหรับลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และจัดทำประกาศรายชื่อ
         ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ชั้วโมง
         (4) ลงคะแนนเลือกตั้งโดยใช้บัตรลงคะแนน
         (5) ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งไปลงคะแนนตามวัน เวลา และสถานที่ทีกำหนด โดยต้อง นำบัตร
         ประจำตัวนักเรียน นักศึกษาหรือบัตรประจำตัว      สมาชิก อกท.หรือบัตร ประจำตัวประชาชน
         ไปแสดงต่อคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง
         (6) เมื่อถึงกำหนดปิดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง
          ทำการนับคะแนนเสียงทันที
         (7) เมื่อนับคะแนนเสร็จสิ้น ให้คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง รายงานผลการเลือกตั้งต่อ
         คณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับภาค และจัดทำประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
    4.2.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับภาค
         (1) ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายก อกท.ระดับภาค พิจารณาคัดเลือกสมาชืก อกท.จากหน่วยต่าง ๆ
        ภายในภาค ที่เป็นหรือเคยเป็น คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.หรือ ประธานอนุกรรมการกิจกรรมหลัก
        ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานอกท.ระดับภาคในตำแหน่ง รองนายก เหรัญญิก ผู้สื่อข่าว ปฏิคม
        และเลขานุการ ตำแหน่งละ 1 คน
         (2) ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายก อกท.ระดับภาค เสนอรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน
        อทก.ระดับภาคชุดใหม่ ต่อครูที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับภาค และนำเสนอให้
         ประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับภาค แต่งตั้งและประกาศให้ทราบทั่วกัน
        โดยดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคมของปีการศึกษานั้น
    4.2.7 ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับภาค ประพฤติตัวไม่เหมาะสม
หรือบกพร่องต่อหน้าที่อย่างร้ายแรง  ให้ประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับชาติ   มีอำนาจ
ถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งนั้นได้
    4.2.8 ให้คณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ระดับภาค มีวาระการปฏิบัติงาน วาระละ
1 ปี
    4.2.9 ให้คณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ระดับภาคส่งมอบงาน ให้คณะกรรมการดำเนินงานอกท.
ระดับภาคสำหรับปีถัดไป ภายในเดือนกุมภาพันธ์
    4.2.10 หน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินงานอกท. ระดับภาคมีดังนี้

         (1) กำหนดแผนงานในการดำเนินการ กิจกรรมของภาค
         (2) เสนอการแต่งตั้งคณะกรมการ อนุกรรมการ
         (3) ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงาน
         (4) ดำเนินกิจกรรมของ อกท. ระดับภาค ให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติ
         (5) สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม อกท.

                                                    1   2   3   4   5   6   7