หน่วยย่อยที่ 1 เรื่อง คณะกรรมการ อกท.

4. คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.
  4.1 คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับหน่วย
     4.1.1 การสรรหานายก อกท.ระดับหน่วย ให้ปฏิบัติโดยใช้วิธีการเลือกตั้ง
     4.1.2 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายก อกท. ระดับหน่วย มีดังนี้

         (1) ต้องเป็นสมาชิกสามัญ ที่สังกัดอยู่ใน อกท.หน่วยนั้น
         (2) ต้องมีครูที่ปรึกษาสมาชิก อกท.ในหน่วยนั้นรบรอง 1 คน
         (3) ต้องมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ อกท.หน่วยนั้นกำหนด
     4.1.3 การรับสมัครเลือกตั้งเป็นนายก อกท.ระดับหน่วย ให้ปฏิบัติดังนี้ คือ
         (1) สมาชิกที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อกท. ระดับหน่วย ให้กรอกใบสมัคร
         (2) ยื่นใบสมัครต่อครูที่ปรึกษาคณะกรรมการการดำเนินงาน อกท.ระดับหน่วย ภายในวันเวลา
        ที่คณะกรรมการ อกท. หน่วยนั้นกำหนด เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และประธานคณะกรรมการ
       อำนวยการ อกท. ระดับหน่วยทราบ
     4.1.4ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกอกท.ระหน่วยคือสมาชิกสามัญทุกคนที่สังกัดในหน่วยนั้น
     4.1.5 จัดการเลือกตั้งนายก อกท. ระดับหน่วย ระดับหน่วยก่อนวันปิดภาคเรียน
    สุดท้ายของปีการศึกษานั้นอย่างน้อย
30 วัน
         (1) นายก อกท. ระดับหน่วยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน
        อกท. ระดับหน่วยและตัวแทนสมาชิกทุกชั้นปี
         (2) คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประชุมพิจารณากำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเลือกตั้ง
        โดยจะต้องจัดให้มีช่วงเวลาเวลาสำหรับลงคะแนน  ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง และประกาศรายชื่อ
        ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
         (3) ลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนน
         (4) ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไปลงคะแนนเลือกตั้งตามวัน เวลา และสถานที่
        ที่กำหนดโดยต้องใช้บัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวสมาชิกอกท.
       หรือบัตรประจำตัวประชาชน ไปแสดงต่อคระกรรมการจัดการเลือกตั้ง
         (5) เมื่อถึงกำหนดปิดการลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ทำการนับคะแนนทันที
         (6) เมื่อนับคะแนนเสร็จสิ้น ให้คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง รายงานผลการเลือกตั้ง
        ต่อประธานกรรมการอำนวยการ อกท. ระดับหน่วย  และจัดทำประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
     4.1.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ระดับหน่วย
         (1) ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายก อกท. ระดับหน่วย พิจารณาคัดเลือกสมาชิก อกท.ภายในหน่วย
         เข้าร่วมเป็นกรรมการดำเนินงาน อกท.     ในตำแหน่ง รองนายก เหรัญญิก ผู้สื่อข่าว ปฏิคม
         และเลขานุการ ตำแหน่งละ 1 คน
         (2) ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นนายก อกท. ระดับหน่วยเสนอรายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.
        ต่อครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน  อกท. ระดับหน่วย เพื่อพิจารณาก่อนการนำเสนอให้
        ประธานกรรมการอำนวยการ อกท. ระดับหน่วยแต่งตั้งและประกาศให้ทราบทั่วกัน
        ก่อนปิดภาคเรียนครั้งสุดท้ายของปีการศึกษานั้นอย่างน้อย 30 วัน
     4.1.7 ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ระดับหน่วยประพฤติตัวไม่เหมาะสม
หรือบกพร่องต่อหน้าที่อย่างร้ายแรงให้ประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับหน่วย มีอำนาจถอดถอน
ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นได้
     4.1.8 ในกรณีที่นายก อกท. ระดับหน่วย    ต้องพ้นสภาพจากการเป็นนายก อกท.  ไม่ว่าโดยสาเหตุใด
ก็ตามก่อนหมดวาระการปฏิบัติงาน ให้รองนายก อกท. เลื่อนขึ้นไปทำหน้าที่ นายก อกท.
แทนจนครบวาระ และ พิจารณาคัดเลือกสมาชิก อกท. ภายในหน่วยที่เหมาะสมหน้าที่ รองนายก อกท.
แทน โดยเสนอให้ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการ ดำเนินงาน อกท. ระดับหน่วย พิจารณาก่อนนำเสนอประธาน
อำนวยการ อกท.ระดับหน่วย แต่งตั้งและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
     4.1.9 ให้คณะกรรมการดำเนินงานอกท.ระดับหน่วย มีวาระการปฏิบัติงานวาระละ
1 ปีการศึกษา
     4.1.10 ให้คณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ระดับหน่วย ส่งมอบงาน ให้คณะกรรมการดำเนินงาน
อกท.ปีการศึกษาถัดไป ก่อนปิดภาคเรียนสุดท้ายของปีการศึกษานั้นอย่างน้อย
15 วัน
     4.1.11 หน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ระดับหน่วย

         (1) กำหนดแผนงานในการดำเนินกิจกรรมของหน่วย
         (2) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการกิจกรรมหลัก
         (3) ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการที่กำหนด
         (4) ดำเนินกิจกรรมของ อกท. ระดับหน่วยให้เป็นไปตามวิธีการปฏิบัติ
         (5) สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของหน่วย

                                                    1   2   3   4   5   6   7