หน่วยย่อยที่ 1 เรื่อง คณะกรรมการ อกท.

3.3  คณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับชาติ
     3.3.1  คุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการอำนวยการ
อกท.ระดับชาติ ต้องเป็นหรือเคยเป็นประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับหน่วย / ระดับภาค /
ระะดับชาติมาก่อน
     3.3.2  สรรหาประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับชาติ โดยวิธีการประชุมเลือกตั้ง
     3.3.3  ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับชาติ ประกอบด้วย

         (1)  ประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับหน่วย ทุกหน่วย
         (2)  คณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับชาติ
     3.3.4  จัดประชุมเลือกตั้งประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับชาติ ในช่วงเวลาการประชุม
วิชาการ อกท.ระดับชาติ
     3.3.5  การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับชาติ

         (1)  ประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับชาติ ที่ได้รับการเลือกตั้ง พิจารณาบุคคล
และผู้ดำรงตำแหน่ง เข้าร่วมเป็นกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับชาติ จำนวนไม่เกิน 29 คนประกอบด้วย
           ก.  ประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับภาค ทุกภาค
           ข.  เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับภาค ทุกภาค
           ค.  ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับชาติ
           ง.  ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับภาค ทุกภาค
           จ.  สมาชิกวิสามัญ จำนวนไม่เกิน 4 คน
           ฉ.  หัวหน้าสำนักงานกลาง อกท.
            ช.  ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน 10 คน
        (2). วาระการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับชาติ มีวาระละ 2 ปีการศึกษา
        (3) การส่งมอบงาน ให้ส่งมอบงาน ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายนของปีการศึกษาที่มีการเลือกตั้ง
        (4)  หน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับชาติ มีดังนี้
           ก. กำหนดนโยบายในการบริหารกิจกรรม อกท.
          ข. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม อกท.
          ค. แต่งตั้งมอบหมาย หน้าที่แก่บุคคล คณะบุคคล เพื่อการบริหารกิจกรรม
          ง. พิจารณาผลการดำเนินกิจกรรม อกท.เพื่อแนวทางในการพัฒนา

                                                   1   2   3   4   5   6   7