หน่วยย่อยที่ 1 เรื่อง คณะกรรมการ อกท.

3.2 คณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับภาค
     3.2.1 บทบาทของกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับภาค
         (1) ให้สรรหาประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับภาค โดยวิธีการประชุมวิชาการ
        (2)คุณสมบัติของผู้จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการอำนวยการอกท.
        ระดับภาคจะต้องเป็นประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับหน่วยที่ตั้งอยู่ในภาคนั้น
       (3)ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานกรรมการอำนวยการอกท.ระดับภาค คือ คณะกรรมการ
       อำนวยการ อกท.ระดับภาค ในภาคนั้น
     3.2.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับภาค
         (1)  ประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับหน่วยที่ตั้งอยู่ภายในภาคนั้นเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
         (2)  ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับภาค ในภาคนั้น เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
         (3)  ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานอกท.ระดับหน่วยที่ตั้งอยู่ในภาคนั้นเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
         (4)  สมาชิกวิสามัญที่สังกัดในภาคนั้น จำนวน 2 คน เป็นกรรมการ
         (5)  ผู้แทนสำนักงาน อกท.ระดับภาค ในภาคนั้น จำนวน 1 คน
         (6)  ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน 5 คนเป็นกรรมการ
     3.2.3จัดประชุมเลือกตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอำนวยการอกท. ระดับภาค
     ในช่วงเวลาการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค
     3.2.4 วาระการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการอำนวยการ อกท. ระดับภาค   มีวาระละ
2 ปีการศึกษา
     3.2.5 การส่งมอบงาน ให้ส่งมอบงาน ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน ของปีการศึกษาที่มีการเลือกตั้ง
     3.2.6 หน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับภาค

         (1) กำหนดนโยบายการบริหารกิจกรรม อกท.ภายในภาค
         (2) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม อกท.ภายในภาค
         (3) แต่งตั้ง มอบหมายหน้าที่แก่บุคคล คณะบุคคลเพื่อการบริหารกิจกรรมภายในภาค
         (4) พิจารณาผลการดำเนินกิจกรรม อกท.ภายในภาคเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา

                                                      1   2   3   4   5   6   7