หน่วยย่อยที่ 7 เรื่อง พิธีการ

 2 พิธีการที่สำคัญ
   1. พิธีเปิดการประชุมสมัยสามัญ ประกอบด้วยขั้นตอนพิธีการดังนี้
     1.1 การชักธงชาติ ธง อกท. และธงเขียว ขาว เหลือง ขึ้นสู่ยอดเสาเป็นสัญลักษณ์ของการประชุม
     1.2 บุคคลสำคัญที่เป็นประธานเปิดการประชุมจุดธูปเทียน แล้วประจำที่แท่น
     1.3 นายก อกท.หรือประธานกรรมการอำนวยการ อกท. กล่าวรายงานต่อประธานเปิดการประชุม
     1.4 ประธานเปิดการประชุม กล่าวปราศรัย เปิดการประชุม
     1.5 นายก อกท. ให้กรรมการการดำเนินงาน อกท.แนะนำตนเอง
      และบอกความหมายของสัญลักษณ์ประจำตำแหน่ง
     1.6 สมาชิก อกท. กล่าววัตถุประสงค์ของการประชุมพร้อมกัน
     1.7 นายก อกท. เริ่มดำเนินการประชุมตามวาระที่จัดไว้
 
2. พิธีปิดการประชุมสมัยสามัญ ประกอบด้วยขั้นตอนพิธีการ ดังนี้
     2.1 นายก อกท. ดำเนินการประชุมตามวาระจนเสร็จสิ้น
     2.2  ชักธง อกท.ธงเขียว ขาว เหลือง ลงพร้อมกัน และชักธงชาติ สัญลักษณ์
    ของการประชุมลงจากยอดเสา ตามลำดับ
     2.3 นายก อกท. กล่าวนำ คำปฏิญาณตนและสมาชิกกล่าวตาม
     2.4 นายก อกท. กล่าวปิดการประชุมสมัยสามัญ
     2.5 บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

  3. พิธีการรับสมาชิกใหม่ ประกอบด้วยขั้นตอนพิธีการ ดังนี้
     3.1 ให้สมาชิกแสดงความจำนงในการเป็นสมาชิกองค์การ ต่อเลขานุการหน่วย
     3.2 จัดสมาชิกใหม่อยู่ด้านนอกห้องประชุม
     3.3 คณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ระดับหน่วยดำเนินการตามขั้นตอนการรับ สมาชิกใหม่
     3.4 ปฎิคมนำสมาชิกใหม่เข้าสู่ห้องประชุม
     3.5 คณะกรรมการดำเนินงาน อกท. กล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่
     3.6 สมาชิกใหม่กล่าวคำปฎิญาณตน

  4. พิธีการเลื่อนระดับสมาชิก ประกอบด้วยขั้นตอนพิธีการ ดังนี้
     4.1 สมาชิกที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนระดับนั่งประจำที่ที่จัดไว้ในบริเวณพิธี
     4.2 คณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ทำพิธีเปิดตามรูปแบบ อกท.
     4.3 เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน อกท. เสนอรายชื่อสมาชิกที่ได้รับการ เลื่อนระดับ
    4.4 คณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ดำเนินการตามพิธีการแนบท้ายวิธีการปฎิบัตินี้
 
5. พิธีเชิดชูเกียรติสมาชิก อกท.ดีเด่น
ประกอบด้วยขั้นตอนพิธีการ ดังนี้
     5.1 สมาชิก อกท.ดีเด่น นั่งประจำที่ที่จัดไว้ในบริเวณพิธี
     5.2 เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน อกท. เสนอรายชื่อสมาชิก อกท.ดีเด่น
     5.3 สมาชิก อกท.ดีเด่น แสดงตัวบนเวทีและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
    อกท. อ่านประวัติและผลงาน
     5.4 นายก อกท.แสดงความยินดีกับสมาชิก อกท.ดีเด่น
     5.5 สมาชิก อกท.ดีเด่น แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ

  6. พิธีการเปิดหน่วย อกท.ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้
     6.1 จัดทำกำหนดการและเชิญบุคคลภายนอกมาร่วมงาน
     6.2 ประกอบพิธีการทางศาสนา
     6.3 พิธีเปิดป้ายหน่วย อกท.
     6.4 ดำเนินการตามเอกสารแนบวิธีการปฎิบัตินี้

 3. ส่วนประกอบงานพิธีการ
    1. การชักธงขึ้นสู่ยอดเสา ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน ๒ คนต่อ ๑ ธง โดยเมื่อหันหน้า เข้าสู่เสาธง
   สมาชิกผู้ชักธงจะอยู่ด้านซ้ายมือ สมาชิกที่โรยเชือกธงจะอยู่ด้านขวามือ
  2. การจัดโต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๙ เป็นไปตามรูปด้านล่างนี้(ถ้ามีการตั้งพุ่มทอง พุ่มเงิน แทนพุ่มดอกไม้
ให้ตั้งพุ่มทองไว้ทางขวา และพุ่มเงินไว้ทางซ้ายของพระพุทธรูป
)
                        
                                                                    1   2   3   4