หน่วยย่อยที่ 7 เรื่อง พิธีการ

8. จุดมุ่งหมายของการประชุมสมาชิก อกท. ที่สมาชิกจะต้องกล่าวพร้อมกันคือ “เรามาร่วมประชุมกัน
ณ ที่นี้ เพื่อฝึกฝนภราดรภาพ และสามัคคีธรรมในหมู่คณะ เพื่อก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม
และเพื่อพัฒนาคุณสมบัติในการเป็นผู้นำชุมชน ถือเป็นหน้าที่ของเกษตรกรในอนาคตทุกคน”
9. คำปฏิญาณตนที่สมาชิกทุกคนจะต้องกล่าวตามประธานการประชุมคือ “เราขอปฏิญาณตนว่า
เราจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยชีวิต เราจะช่วยกันต่อสู้เพื่อความสำเร็จ
ในการพัฒนางานเกษตรของชาติ จนถึงที่สุด”

10. การจัดประชุมสมาชิก อกท. แต่ละครั้งจะต้องปฏิบัติในส่วนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ อกท. ดังนี้
   10.1 การชักธงชาติ ธง อกท.และธงเขียว ขาว เหลือง เป็นสัญลักษณ์ของการประชุม
   10.2 การสวมเสื้อแจ๊คเก็ตและผูกเน็คไทสีเขียวของคณะกรรมการดำเนินงาน
   10.3 การใช้ค้อนของประธานการประชุม
   10.4 การแนะนำตนเองและบอกความหมายของสัญลักษณ์ประจำตำแหน่ง
   10.5 การบอกจุดมุ่งหมายของการประชุมอย่างพร้อมเพรียงของสมาชิกทุกคน
   10.6 การกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน

11. การประชุมสมัยสามัญของสมาชิก อกท. ระดับภาค และระดับชาติ ให้จัดประชุม
ในช่วงการจัดการประชุมวิชาการประจำปีของ อกท.ระดับนั้นๆ ซึ่งจะมีบุคคลสำคัญมาร่วมงานจำนวนมาก
จึงให้คณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับภาค และระดับชาติดำเนินการ ดังนี้
   11.1 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ในด้านต่างๆ
   11.2 ระยะเวลาในการให้คำแนะนำจนเกิดความพร้อมที่สมบูรณ์ ไม่ควรน้อยกว่า ๓ วันก่อนการประชุม
   และให้อกท.ทุกหน่วยที่คณะกรรมการดำเนินงาน   สังกัดอนุญาตให้กรรมการดำเนินงานไปร่วมกิจกรรม
  การเตรียมความพร้อมตามที่คณะกรรมการอำนวยการกำหนด

                                                                   1   2   3   4