หน่วยย่อยที่ 7 เรื่อง พิธีการ

5. การประชุมสมัยสามัญทุกครั้ง จะต้องมีการชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา ก่อนที่จะมีการชักธง อกท.และธง
เขียว ขาว เหลือง ขึ้นพร้อมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการประชุมสมัยสามัญ
เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นตามวาระทั้งหมดจึงชักธง อกท. ธงเขียว ขาว เหลือง ลงพร้อมกันก่อน
แล้วจึงชักธงชาติลง
6. คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.
ที่เข้าร่วมการประชุมสมาชิก อกท. จะต้องแต่งกาย
ให้เป็นไปตามการวิธีปฏิบัติ ว่าด้วยการแต่งกาย อย่างเคร่งครัด

7. ให้คณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ที่จะดำเนินการประชุม ปฏิบัติ ดังนี้
  7.1 แนะนำตนเอง โดยการบอกชื่อ นามสกุล ระดับชั้นที่กำลังศึกษา หรือ หน่วย อกท. ที่สังกัด ตำแหน่ง
  และสัญลักษณ์ประจำตำแหน่ง

  7.2  บอกความหมายของสัญลักษณ์ประจำตำแหน่ง ดังนี้

    7.2.1 นายก สัญลักษณ์ประจำตำแหน่ง คือ อาทิตย์ยามอรุณหรืออาทิตย์แรกขึ้น
   ซึ่งแสดงถึงรุ่งอรุณแห่งยุคใหม่ของงานเกษตร ตราบใดที่เรา  ยังคงปฏิบัติตามหลักการของ
   อกท.อย่างเคร่งครัด เราก็จะหลุดพ้นจากความมืดมนของความสันโดษ และความเห็นแก่ตัว
   ไปสู่แสงสว่าง แห่งภราดรภาพ และความสามัคคี

    7.2.2 รองนายก สัญลักษณ์ประจำตำแหน่ง คือ คันไถ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแรงงาน
   และการไถพลิกดินเพื่องานเกษตร ถ้าการเกษตรปราศจาก    การใช้แรงงาน
   ความรู้และปัญญาย่อมทำประโยชน์ไม่ได้เต็มที่ ข้าพเจ้ามีหน้าที่ช่วยดำเนินงานทุกชนิดขององค์การ
   และเมื่อนายกไม่อยู่ ข้าพเจ้าจะต้องทำหน้าที่นำการประชุมแทนนายกองค์การ

    7.2.3 เลขานุการ สัญลักษณ์ประจำตำแหน่ง คือ รวงข้าว ทำหน้าที่จดบันทึกการประชุมขององค์การ
   และติดต่อกับหน่วยงานและองค์การอื่น ๆ ตราบใดที่ข้าวยังเจริญเติบโตอยู่ในผืนแผ่นดินไทย
   และตราบใดที่ยังมีการประชุมเกษตรกรในอนาคตข้าพเจ้ามุ่งที่จะทำงานเพื่อส่วนรวมเสมอ

    7.2.4 เหรัญญิก สัญลักษณ์ประจำตำแหน่ง คือ รูปพระยาเทพศาสตร์สถิต
   มีหน้าที่เก็บบันทึกรายรับรายจ่ายขององค์การด้วยความรอบคอบ   และซื่อสัตย์สุจริต
   ตามแนวทางของท่านปรมาจารย์พระยาเทพศาสตร์สถิต ครูเกษตรคนแรกของประเทศไทย
   ผู้เคยได้รับเกียรติเป็นถึงผู้ช่วย    กรมที่ปรึกษา กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ และสมุหบัญชี กรมทดน้ำ
   ข้าพเจ้าจะพยายามสนับสนุนให้สมาชิกทุกคน ได้ฝึกฝนความมัธยัสถ์   ให้รู้จักการออมทรัพย์
   และการลงทุนที่ดี ข้าพเจ้ามุ่งที่จะสร้างฐานะทางการเงินขององค์การให้มั่นคงอย่างดีที่สุด

    7.2.5 ผู้สื่อข่าว สัญลักษณ์ประจำตำแหน่ง คือ ธงไตรรงค์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์
   แห่งความเป็นเอกราชของชาติไทย ผืนแผ่นดินไทย อาณาเขตไปถึงไหน
   ธงไตรรงค์ย่อมปลิวสะบัดไปถึงที่นั่น ในฐานะผู้สื่อข่าวขององค์การ
   ข้าพเจ้าจะพยายามเผยแพร่ข่าวให้ชาวไทยทุกคน ได้รู้จักชื่อเสียง
   และผลงานขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

    7.2.6 ปฎิคม สัญลักษณ์ประจำตำแหน่ง คือ รูปพนมมือไหว้ เป็นสัญลักษณ์ของการต้อนรับ
   เพื่อนสมาชิกและแขกขององค์การด้วยความยินดี    หน้าที่ของปฏิคมคือ การต้อนรับแขก
   และดูแลความสะดวกสบายต่าง ๆ ในที่ประชุม ตลอดจนดูแลรักษาสมบัติขององค์การ ข้าพเจ้า
   จะพยายามทำงานเพื่อความสะดวกสบายของเพื่อนสมาชิกและแขกทุกท่านในที่นี้
   และจะพยายามช่วยนายกรักษาระเบียบของที่ประชุมให้ดีที่สุด

    7.2.7 ครูที่ปรึกษา สัญลักษณ์ประจำตำแหน่ง คือ คบเพลิง หมายถึงประทีปนำทาง ให้มนุษย์หลุดพ้น
   จากความมืดมนของราตรีกาล หรืออวิชชา    ไปสู่แสงสว่างแห่งปัญญา ในฐานะที่ครู
   มีอาวุโสกว่าพวกเธอทั้งหลาย ครูมีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่สมาชิกขององค์การทุกคน และครูหวังว่าคำแนะนำ
   ของครู จะช่วยให้ความรู้ความชำนาญที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในอนาคตทุกคน

                                                                   1   2   3   4