หน่วยย่อยที่ 7 เรื่อง พิธีการ

  1. วิธีการปฏิบัติ ว่าด้วย พิธีการ
       โดยที่เป็นการสมควรให้มีการจัดกิจกรรมองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการพัฒนา
คุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพของสมาชิก อกท. ภายใต้การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง
สถานการณ์จริง ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเกี่ยวกับพิธีการ อกท. มีความสอดคล้อง
เป็นรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ว่าด้วยองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี จึงกำหนดวิธีการปฏิบัติไว้ดังนี้

                                                  
1. การประชุมสมาชิก อกท.
  1.1. การประชุมสมาชิก อกท. แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ
    1 การประชุมสมัยสามัญ เป็นการประชุมสมาชิกทั้งหมดตามที่กำหนดไว้แล้วในแผนงาน
     โดยจัดให้มีวาระการประชุมตามลำดับ
    2 การประชุมวิสามัญ เป็นการประชุมสมาชิกเพียงบางส่วน หรือสมาชิกทั้งหมดตามความจำเป็น
    ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว และปกติจะเป็นการประชุมเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น

2. ให้มีการประชุมสมัยสามัญ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะต้องจัดระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่าง ๆ
ตามลำดับดังนี้
    ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
    ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
    ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
    ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
    ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

3. สัญลักษณ์ประจำตำแหน่งของคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.
  3.1 อาทิตย์รุ่งอรุณ เป็นสัญลักษณ์ ประจำตำแหน่ง นายก
  3.2 คันไถ เป็นสัญลักษณ์ ประจำตำแหน่ง รองนายก
  3.3 รวงข้าว เป็นสัญลักษณ์ ประจำตำแหน่ง เลขานุการ
  3.4 รูปพระยาเทพศาสตร์สถิต เป็นสัญลักษณ์ ประจำตำแหน่ง เหรัญญิก
  3.5 ธงไตรรงค์ เป็นสัญลักษณ์ ประจำตำแหน่ง ผู้สื่อข่าว
  3.6 รูปพนมมือไหว้ เป็นสัญลักษณ์ ประจำตำแหน่ง ปฏิคม
  3.7 คบเพลิง เป็นสัญลักษณ์ ประจำตำแหน่ง ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.

4. ให้ประธานการประชุมใช้ค้อนเป็นเครื่องมือควบคุมการปฏิบัติของสมาชิกภายในที่ประชุม
และกำหนดให้การเคาะค้อนมีความหมายดังนี้
  4.1 เคาะ 1 ครั้ง หมายถึง ให้สมาชิกยืนขึ้น หรือนั่งลง
  4.2 เคาะ 2 ครั้ง หมายถึง ให้สมาชิกเงียบสงบ อยู่ในระเบียบวินัย
  4.3 เคาะ 3 ครั้ง หมายถึงใ ห้สมาชิกเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
  4.4 เคาะรัวเร็ว หมายถึง เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติที่เป็นอันตรายให้แยกย้ายไป

                                                                  1   2   3   4