หน่วยย่อยที่ 6 เรื่อง การบริหารสำนักงาน

4 การบริหารสำนักงานและการจัดสำนักงาน
      1. สำนักงานแต่ละระดับ เสนอแผนการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานประจำปีการศึกษา
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี

      2. หัวหน้าสำนักงาน อกท.ระดับ หน่วยและระดับภาค ไม่มีค่าตอบแทน
ในการดำเนินการในฐานะหัวหน้าสำนักงาน อกท.

     
3. ให้คณะกรรมการอำนวยการ อกท.แต่ละระดับพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ของสำนักงานให้แก่สำนักงาน อกท.แต่ละระดับ ตามที่หัวหน้าสำนักงานเสนอแผนการปฏิบัติงาน

     
4. หัวหน้าสำนักงานกลาง อกท.
       
4.1 การเดินทางไปนอกสถานที่เพื่อติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ของสำนักงานกลาง
       อกท.และมีความจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย     ต้องได้รับการอนุมัติจากประธานกรรมการอำนวยการ
       อกท.ระดับชาติและเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และยานพาหนะเดินทางได้ ตามอัตรา
       ของทางราชการหรือตามที่ประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับชาติ พิจารณาอนุมัติ
        
4.2 กรณีที่หัวหน้าสำนักงานกลาง อกท. ไม่ได้เป็นข้าราชการหรือมีเงินประจำใด ๆ
       ให้คณะกรรมการบริหารสำนักงานกลาง อกท. พิจารณาจัดสรร ค่าตอบแทน
       ในการดำเนินการในฐานะหัวหน้าสำนักงานกลาง อกท. ตามความเหมาะสม
        
4.3 หัวหน้าสำนักงาน อกท.ระดับชาติ สามารถเบิกจ่ายค่ารับรองในกิจการ
       ดำเนินงานจากกองทุนสวัสดิการ ปีละไม่เกิน
10,000 บาท
     
5. การเก็บรักษาเงิน
        
5.1 สำนักงาน อกท.ระดับหน่วย สามารถเก็บรักษาเงินสดได้ไม่เกินตามวิธีการปฏิบัติของ
        อกท. ว่าด้วยการบริหารการเงิน
        
5.2 สำนักงาน อกท.ระดับภาค สามารถเก็บรักษาเงินสดได้ไม่เกิน 10,000 บาท
       และมีอำนาจอนุมัติทดรองจ่ายได้ไม่เกินครั้งละ
50,000 บาท
       โดยต้องเบิกและส่งเงินยืมให้เสร็จสิ้นภายใน
30 วันนับตั้งแต่วันที่อนุมัติทดรองจ่าย
        
5.3 สำนักงานกลาง อกท.สามารถเก็บรักษาเงินสดได้ไม่เกิน 50,000 บาท
        และมีอำนาจอนุมัติทดรองจ่ายได้ไม่เกินครั้งละ
100,000 บาท
       โดยต้องเบิกและส่งเงินยืมให้เสร็จสิ้นภายใน
30 วันนับตั้งแต่วันที่อนุมัติทดรองจ่าย
        
5.4 หัวหน้าสำนักงานกลาง อกท.มีอำนาจในการอนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง ทำสัญญา ภายในวงเงิน
       ไม่เกิน
1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
        
5.5 กรณีที่ สำนักงานกลาง อกท.จะจัดซื้อ จัดจ้าง ทำสัญญา เกินวงเงิน 1,000,000 บาท
         (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้ลงนามจัดซื้อ จัดจ้าง หรือทำสัญญาโดยประธานกรรมการอำนวยการ
         อกท.ระดับชาติ
   
6. ให้สำนักงาน อกท. แต่ละระดับ มีคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน จำนวน 3 คน
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานกรรมการอำนวยการ อกท.   โดยคณะกรรมการรักษาเงิน
อาจเป็นบุคลากรประจำสำนักงานกลาง อกท. หรือไม่ก็ได้ตาม ที่ประธานกรรมการอำนวยการ
อกท. แต่ละระดับเห็นเหมาะสม

   
7. การสั่งจ่ายเงินหรือการสั่งจ่ายเช็ค ของสำนักงาน อกท.แต่ละระดับ ให้มีผู้ลงนาม 2 ใน 3
ของกรรมการรักษาเงิน

   
8. ให้คณะกรรมการบริหารสำนักงาน อกท. แต่ละระดับ แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบการเงิน
และบัญชีของสำนักงาน อกท.แต่ละระดับ     และให้รายงานผลการตรวจสอบการเงินและบัญชี
ต่อประธานกรรมการบริหารสำนักงาน อกท.แต่ละระดับ ก่อนสิ้นเดือนมีนาคมของแต่ละปี
และก่อนการส่งมอบงานของคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.แต่ละระดับ

   
9. สำนักงาน อกท.ทุกระดับ จะต้องจัดทำทะเบียนพัสดุ บัญชีรายรับรายจ่าย ให้เป็นปัจจุบัน
และสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี โดยอิงระเบียบทางราชการ แล้วรายงานให้คณะกรรมการ อกท.
ภายใน 31 มีนาคม ของแต่ละปี

   
10. การจัดสำนักงาน อกท.แต่ละระดับ จัดให้มีส่วนที่สำคัญต่าง ๆ เช่น
      
10.1 ที่ทำงานคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.
      
10.2 ที่ทำงานคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
      
10.3 ที่ทำงานหัวหน้าสำนักงาน อกท.
      
10.4 ที่ประชุม
      
10.5 ที่เก็บพัสดุ
      
10.6 ป้ายสำนักงาน อกท.แต่ละระดับ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในการเรียกชื่อสำนักงาน
     ตามวิธีการปฏิบัตินี้ โดยมีขนาดและรูปแบบ  ตามความเหมาะสม

                                                                         1  2  3  4  5