หน่วยย่อยที่ 6 เรื่อง การบริหารสำนักงาน

3 คณะกรรมการบริหารสำนักงาน อกท. บุคคลกร และหน้าที่รับผิดชอบ
    1. ให้คณะกรรมการอำนวยการ อกท.แต่ละระดับ ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารสำนักงาน อกท.
    2. บุคลากรประจำสำนักงาน อกท.
      2.1 หัวหน้าสำนักงาน อกท.
         2.2.1 ให้ นายก อกท.ระดับหน่วย ทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน อกท.ระดับหน่วย
         2.2.2 ให้ประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับหน่วยที่ตั้งสำนักงาน อกท.ระดับภาค
        ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสำนักงาน อกท.ระดับภาค
          2.2.3 หัวหน้าสำนักงานกลาง อกท. มาจากการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการ อกท.ระดับชาติ
         และประธานกรรมการอำนวยการ   อกท.ระดับชาติเป็นผู้ประกาศแต่งตั้ง
       2.2 เจ้าหน้าที่สำนักงาน อกท. แต่ละระดับให้มีเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ
       ของสำนักงาน
         2.2.1 ให้คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับหน่วย ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน อกท.ระดับหน่วย
         2.2.2 หัวหน้าสำนักงาน อกท.ระดับภาค พิจารณาแต่งตั้ง ตามความเหมาะสม
         2.2.3 สำนักงานกลาง อกท. ให้ประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับชาติ แต่งตั้ง
       ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการ  อกท.ระดับชาติ
       2.3 เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ให้คณะกรรมการ อกท.แต่ละระดับ พิจารณา แต่งตั้งหรือจ้าง ตามความเหมาะสม
   3. หน้าที่รับผิดชอบ
     3.1 คณะกรรมการบริหารสำนักงาน อกท.แต่ละระดับ มีหน้าที่
        3.1.1 กำหนดแนวทาง นโยบาย การบริหารจัดการสำนักงาน อกท.
        3.1.2 ให้การสนับสนุน อำนวยความสะดวกแก่หัวหน้าสำนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน อกท.
     3.2 หัวหน้าสำนักงาน อกท.แต่ละระดับ
        3.2.1 บริหารจัดการสำนักงาน อกท. ตามแนวทาง นโยบาย การบริหารจัดการสำนักงาน
        อกท.ของคณะกรรมการบริหารสำนักงาน
        3.2.2 ให้บริการแก่คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ในการดำเนินกิจกรรม
        3.2.3 ดูแลงานธุรการประเภทงาน สารบัญ การเงิน บัญชี พัสดุ ข้อมูล สารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์
       หรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารสำนักงาน อกท.ระดับนั้น ๆ
        3.2.4 ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่คณะกรรมการอำนวยการ
       อกท.ในระดับนั้น  แต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ให้รับผิดชอบเช่น งานพัฒนาวิชาการ งานพัฒนาบุคลากร
      งานวิเทศสัมพันธ์ งานสมาชิกวิสามัญ งานธุรกิจและหารายได้        งานสิทธิประโยชน์ หรืองานอื่น ๆ
      ที่ต้องใช้สำนักงาน อกท.เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงาน
    3.3 เจ้าหน้าที่สำนักงาน อกท. แต่ละระดับ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่หัวหน้าสำนักงานพิจารณามอบหมาย
4. วาระการทำงาน
    4.1 คณะกรรมการบริหารสำนักงาน อกท.แต่ละระดับ มีวาระการทำงานตามวาระ
   การปฏิบัติงานของคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับนั้น ๆ

    4.2 หัวหน้าสำนักงาน อกท.
       4.2.1 หัวหน้าสำนักงาน อกท.ระดับหน่วย มีวาระตามการดำรงตำแหน่งนายก อกท.
       4.2.2 หัวหน้าสำนักงาน อกท.ระดับภาค มีวาระการทำงานตาม
     การดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษาที่ตั้งของสำนักงาน อกท.ระดับภาค
       4.2.3 หัวหน้าสำนักงานกลาง อกท. มีวาระละ 2 ปีการศึกษา ตามวาระของประธานกรรมการอำนวยการ
     อกท.ระดับชาติ   และในกรณีที่มีการเปลี่ยนบุคคลที่ทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงานกลาง
    อกท.ขณะที่ยังไม่ครบวาระ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่หัวหน้า      สำนักงาน ตามเวลา
    เหลืออยู่และถือว่าเป็น 1 วาระการทำงานการสรรหาหัวหน้าสำนักงานกลาง อกท.  ในกรณีที่จะหมดวาระ
   การทำงานให้คณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับชาติ พิจารณาคัดเลือกและประกาศ
   แต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์  ส่วนการพิจารณาคัดเลือกกรณีที่หัวหน้าสำนักงานว่าง
   ด้วยกรณีอื่นนอกจากการหมดวาระ ให้ดำเนินการตามการกำหนด       ของประธานกรรมการอำนวยการ
   อกท.ระดับชาติ แต่จะต้องแล้วเสร็จภายใน 60 วันนับจากวันที่ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานว่างลง
   และให้ประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับชาติ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานกลาง
   อกท.แทนจนกว่าจะมีผู้ได้รับการแต่งตั้ง
    4.3 เจ้าหน้าที่สำนักงาน
       4.3.1 เจ้าหน้าที่สำนักงาน อกท.ระดับหน่วย มีวาระตามการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินงาน
อกท.ระดับหน่วย
       4.3.2 เจ้าหน้าที่สำนักงาน อกท. ระดับภาคและสำนักงานกลาง อกท.เป็นไปตามที่หัวหน้าสำนักงาน
อกท.ระดับภาค หรือ สำนักงานกลาง อกท. กำหนด

                                                                       1  2  3  4  5