หน่วยย่อยที่ 6 เรื่อง การบริหารสำนักงาน

2 หน้าที่และโครงสร้างการบริหารสำนักงาน อกท.

  1. หน้าที่ของสำนักงาน อกท.
      1.1 สำนักงาน อกท.ระดับหน่วย
         1.1.1 เป็นศูนย์กลางการบริหาร อกท.ระดับหน่วย
         1.1.2 เป็นศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศของ อกท.ระดับหน่วย
         1.1.3 เป็นศูนย์ประสานการดำเนินกิจกรรมของสมาชิก
         1.1.4 เป็นศูนย์ประสานและส่งเสริมกิจกรรมของสมาชิกวิสามัญ
         1.1.5 เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและหารายได้ของ อกท.ระดับหน่วย
         1.1.6 มีหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ อกท.ระดับหน่วย มอบหมาย

1.2 สำนักงาน อกท.ระดับภาค
          1.2.1 เป็นศูนย์กลางการบริหาร อกท.ระดับภาค
          1.2.2 เป็นศูนย์กลางพัฒนาวิชาการ อกท.ระดับภาค
          1.2.3 เป็นศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศของ อกท.ระดับภาค
          1.2.4 เป็นศูนย์พัฒนาบุคลากร อกท.ระดับภาค
          1.2.5 เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและหารายได้ของ อกท.ระดับภาค
          1.2.6 เป็นศูนย์ประสานและส่งเสริมกิจกรรมของสมาชิกวิสามัญระดับภาค
          1.2.7 เป็นศูนย์ประสานงานวิเทศสัมพันธ์ของ อกท.ระดับภาค
          1.2.8 มีหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ อกท.ระดับภาค มอบหมาย

  1.3 สำนักงานกลาง อกท.
         1.3.1 เป็นศูนย์กลางการบริหาร อกท.ระดับชาติ
         1.3.2 เป็นศูนย์กลางพัฒนาวิชาการ อกท.ระดับชาติ
         1.3.3 เป็นศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศของ อกท.ระดับชาติ
         1.3.4 เป็นศูนย์พัฒนาบุคลากร อกท.ระดับชาติ
         1.3.5 เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและหารายได้ของ อกท.ระดับชาติ
         1.3.6 เป็นศูนย์ประสานการดำเนินกิจกรรมของสมาชิก
         1.3.7 เป็นศูนย์ประสานและส่งเสริมกิจกรรมของสมาชิกวิสามัญระดับชาติ
         1.3.8 เป็นศูนย์ประสานงานการวิเทศสัมพันธ์ของ อกท.ระดับชาติ
         1.3.9 มีหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ อกท.ระดับชาติ มอบหมาย

                                                                        1  2  3  4  5