หน่วยย่อยที่ 6 เรื่อง การบริหารสำนักงาน

1.2  สำนักงาน อกท.ระดับภาค หมายถึง สำนักงานขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

   เรียกชื่อภาษาไทยว่า
                                   สำนักงานองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
                          ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
                                                         ภาค ….

เรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า 
                                THE FUTURE FARMERS OF THAILAND ORGANIZATION
          UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF H.R.H. PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN
                                                            ………. REGION
1.3 สำนักงานกลาง หมายถึง สำนักงานขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 เรียกชื่อภาษาไทยว่า 
                                 สำนักงานกลางองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
                            ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า
                                THE FUTURE FARMERS OF THAILAND ORGANIZATION
          UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF H.R.H. PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN
                                                     NATIONAL FFT CENTER
    2. การจัดตั้งและการบริหารสำนักงาน อกท. แต่ละระดับ
      2.1 สำนักงาน อกท.ระดับหน่วย
         2.1.1 ให้หน่วย อกท. จัดให้มีสำนักงาน อกท.ระดับหน่วย
         2.1.2 การบริหารสำนักงาน อกท.ระดับหน่วย ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
        อกท.ระดับหน่วย
      2.2 สำนักงาน อกท.ระดับภาค
         2.2.1 ให้ อกท. ระดับภาค จัดให้มีสำนักงาน อกท.ระดับภาค
         2.2.2 การบริหารสำนักงาน อกท.ระดับภาค ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
        อกท.ระดับภาค
      2.3 สำนักงานกลาง อกท.
         2.3.1 ให้ อกท.ระดับชาติ จัดให้มีสำนักงานกลาง อกท.
         2.3.2 การบริหารสำนักงานกลาง ให้เป็นไปตามอำนาจของคณะกรรมการระดับชาติ

                                                                      1  2  3  4  5