หน่วยย่อยที่ 6 เรื่อง การบริหารสำนักงาน

1 วิธีการปฏิบัติว่าด้วย การบริหารสำนักงาน
    โดยที่เป็นการสมควรให้มีการจัดกิจกรรมองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการพัฒนา คุณภาพ
และความเป็นเลิศทางวิชาชีพของสมาชิก อกท. ภายใต้การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง สถานการณ์จริง
ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเกี่ยวกับการบริหารสำนักงาน อกท. มีความสอดคล้องเป็นรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ
อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงกำหนดวิธีการปฏิบัติไว้ดังนี้
                                                   
สำนักงาน

    1. สำนักงานองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี มี 3 ระดับดังนี้
      1.1 สำนักงาน อกท.ระดับหน่วย หมายถึง สำนักงานขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
      ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เรียกชื่อภาษาไทยว่า
                                 สำนักงานองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
                     ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
                                               หน่วย ….

เรียกชื่อตามภาษาอังกฤษว่า
                              THE FUTURE FARMERS OF THAILAND ORGANIZATION
        UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF H.R.H. PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN
                                                    ………. CHAPTER ”

                                                                     1  2  3  4  5