หน่วยย่อยที่ 5 เรื่อง การประชุมวิชาการ

7 การเลือกสถานที่และประธานคณะกรรมการดำเนินการ จัดการประชุมวิชาการ อกท.
   1. การประชุมวิชาการ อกท. ระดับหน่วย ให้ใช้สถานที่ของสถานศึกษานั้น และให้หัวหน้าสถานศึกษา
  เป็นประธานดำเนินการจัดการประชุมวิชาการ อกท. ระดับหน่วย
   2. การประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ให้ใช้สถานศึกษา ที่คณะกรรมการ อกท. ระดับภาค พิจารณา
  คัดเลือกและให้หัวหน้าสถานศึกษานั้นเป็นประธาน ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค
  หรือสถานที่ ที่คณะกรรมการ อกท. ระดับภาค พิจารณาคัดเลือกและให้คณะกรรมการ อกท. ระดับภาค
  พิจารณาคัดเลือกหัวหน้าสถานศึกษาในภาคนั้น ๆ เป็นประธานดำเนินการจัดการประชุมวิชาการ
  อกท. ระดับภาค
   3. การประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ให้ใช้สถานศึกษา ที่คณะกรรมการ อกท.ระดับชาติ  พิจารณา
  คัดเลือกร่วมกับประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับหน่วยทุกหน่วย และให้หัวหน้าสถานศึกษานั้น
  เป็นประธานดำเนินการจัดการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ หรือสถานที่ ที่คณะกรรมการ อกท. ระดับชาติ
  พิจารณาคัดเลือกร่วมกับประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับหน่วยทุกหน่วย และให้พิจารณา
  หัวหน้าสถานศึกษา เป็นประธานดำเนินการจัดการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ
   4. การพิจารณาคัดเลือกสถานที่การประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาคและระดับชาติ ให้ดำเนินการประชุม
  พิจารณาคัดเลือกระหว่างการประชุมวิชาการ อกท. ระดับนั้น ๆ และพิจารณาคัดเลือก
  สถานที่ล่วงหน้าไว้ไม่ต่ำกว่า 2 ปีการศึกษา

8 หลักเกณฑ์ รายละเอียดประกอบวิธีการปฏิบัติว่าด้วยการประชุมวิชาการ อกท.
   1. ให้ อกท. กำหนดหลักเกณฑ์ รายละเอียด ประกอบวิธีการปฏิบัติของ อกท.ว่าด้วยการประชุมวิชาการ
  องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย. ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
  สยามบรมราชกุมารี ของกิจกรรมต่อไปนี้คือ
      1.1 กิจกรรม วิชาการ
         1.1.1 การสัมมนาผลงาน ประเภทกิจกรรมหลัก อกท.
         1.1.2 การสัมมนาผลงาน ประเภทการทดลองวิจัย
         1.1.3 การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร
         1.1.4 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร
         1.1.5 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
      1.2 กิจกรรม เชิดชูเกียรติ
          1.2.1 การประกวดหน่วย อกท.ร่วมกิจกรรมดีเด่น ระหว่างการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค
         และ อกท.ระดับชาติ
         1.2.2 หลักเกณฑ์การพิจารณคัดเลือกศิษย์เก่า อกท. ดีเด่นทุกระดับ
      1.3 กิจกรรม เผยแพร่ผลงานขององค์การ
          1.3.1 การแสดงผลงาน อกท. แต่ละระดับ
          1.3.2 การประกวด แสดงผลผลิตทางการเกษตร
          1.3.3 การประกวด แสดงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
      1.4 กิจกรรม อนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยการประกวด
     แสดงนันทนาการ

      1.5 หลักเกณฑ์การยื่นอุทธรณ์ผลการตัดสิน การประกวด แสดงและแข่งขัน
      1.6 รายละเอียดมาตรฐานกิจกรรมการประชุมวิชาการ

                                                                    1  2  3  4  5  6