หน่วยย่อยที่ 5 เรื่อง การประชุมวิชาการ

6 การจัดอันดับ การนับคะแนน และการประกาศผลการประชุมวิชาการ
    1. ให้จัดอันดับผู้ที่ชนะกิจกรรมต่าง ๆ ในการประชุมวิชาการ อกท. เป็นอันดับตามจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งหมด โดยใช้คำว่า “อันดับที่” และไม่จัดอันดับที่ซ้ำกันในกรณีที่มีคะแนนเท่ากันให้คณะกรรมการตัดสิน
ดำเนินการจัดอันดับให้เป็นไปตามวรรคหนึ่งเท่านั้น โดยดำเนินการตามวิธีการจัดอันดับกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน
ที่กำหนดไว้ตามความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรม ประกอบวิธีการปฏิบัตินี้
    2. การนับคะแนนแก่ผู้ที่ชนะกิจกรรม (กิจกรรมย่อย) ต่าง ๆ ในการประชุมวิชาการ อกท.
ให้นับคะแนนเฉพาะอันดับที่ 1 - 3 โดยได้คะแนนตามอันดับ  ดังนี้คือ
      2.1 อันดับที่ 1 ได้คะแนน 3 คะแนน
      2.2 อันดับที่ 2 ได้คะแนน 2 คะแนน
      2.3 อันดับที่ 3 ได้คะแนน 1 คะแนน
   3. การจัดอันดับเพื่อการนับคะแนนการประชุมวิชาการ อกท.แต่ละระดับ นับจากกิจกรรมต่อไปดังนี้
      3.1 กิจกรรม วิชาการ
         3.1.1 การสัมมนาผลงาน ประเภทกิจกรรมหลัก อกท.
         3.1.2 การสัมมนาผลงาน ประเภทการทดลองวิจัย
         3.1.3 การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร
         3.1.4 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร
         3.1.5 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
     3.2  กิจกรรม เชิดชูเกียรติการประกวดหน่วย อกท.ร่วมกิจกรรมดีเด่น ในการประชุมวิชาการ
    อกท.ระดับภาค และ อกท.ระดับชาติ
     3.3 กิจกรรม อนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
     การประกวดการแสดงนันทนาการ
   4 การกำหนดจำนวนกิจกรรม ในการประชุมวิชาการ อกท.แต่ละระดับ
  ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ อกท. แต่ละระดับ
   5. ให้คณะกรรมการตัดสินการประกวด แสดงและแข่งขัน ปิดประกาศวิธีการตัดสินการประกวด แสดง
  และแข่งขัน ทุกกิจกรรม ณ สถานที่จัดกิจกรรมนั้น ๆ
   6. ให้ฝ่ายทะเบียนการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาคและ อกท.ระดับชาติ
  ดำเนินการรับลงทะเบียนสมาชิกผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ อกท.แต่ละระดับ
ให้ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานอกท.ระดับหน่วย เป็นผู้ดำเนินการลงทะเบียน
ให้แก่สมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทุกกิจกรรมที่มีการจัดอันดับและนับคะแนน คิดเป็นรายบุคคล
คนละ 50 บาท เว้นแต่ กิจกรรมที่มีสมาชิกเข้าร่วมตั้งแต่  ถึง 9  คน
    ชำระค่าลงทะเบียนกิจกรรม ละ 200 บาท กิจกรรมที่มีสมาชิกเข้าร่วมมากกว่า 10 คน  
    ชำระค่าลงทะเบียนกิจกรรม ละ 500 บาท และกิจกรรมสัมนาผลงานทางวิชาการ
    ชำระค่าลงทะเบียนคนละ 100 บาท
   7. ให้ฝ่ายทะเบียนการประชุมวิชาการ อกท. ปิดประกาศ ผลคะแนนและอันดับที่ การประกวด
   แสดงและแข่งขัน ของบุคคลหรือทีมที่เข้าประกวด แสดงและแข่งขัน ทุกคนหรือทุกทีม เรียงตามอันดับที่
   ที่คณะกรรมการตัดสิน รายงานผล
   8. ให้ฝ่ายทะเบียนการประชุมวิชาการ อกท. จัดทำและมอบเกียรติบัตร แก่ อกท.ระดับหน่วยหรือสมาชิก
  ที่ร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ   จนได้รับการตัดสินตั้งแต่ อันดับที่ 1 ถึง 3 และมอบหนังสือสำคัญ
  แก่ผู้เข้าแข่งขัน ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับต่าง ๆ
   9. ให้ฝ่ายทะเบียนการประชุมวิชาการ อกท. มอบหนังสือสำคัญ แก่หน่วย อกท.หรือสมาชิก ผู้บริหาร ครู
  คณาจารย์   ที่ได้รับการแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่าง ๆ หรือมอบให้แก่สมาชิก หรือหน่วย
  อกท.ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
   10. ให้ฝ่ายทะเบียนการประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาคและระดับชาติ จัดทำและมอบโล่ แก่หน่วย อกท.
  ที่ชนะการประชุมวิชาการ  อกท.ระดับภาคและระดับชาติ อันดับที่ 1 ถึง 3
   11. ให้ฝ่ายทะเบียนการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ จัดทำและมอบโล่ แก่ อกท.ระดับภาค
   ที่ชนะอันดับที่ 1 การประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ
   12. ให้ฝ่ายทะเบียนการประชุมวิชาการ อกท. จัดทำรายงานสรุปผลการประชุมวิชาการอกท.
  เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมวิชาการ อกท.

                                                                 1  2  3  4  5  6