หน่วยย่อยที่ 5 เรื่อง การประชุมวิชาการ

นายทะเบียนข้อมูลการประชุมวิชาการ  การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
และการเปลี่ยนตัว ในการประชุมวิชาการ อกท.

    1. ให้ประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับหน่วย ที่จัดการประชุมวิชาการ อกท. แต่ละระดับ  มีหน้าที่
เป็นนายทะเบียนข้อมูลการประชุมวิชาการ อกท. ในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ทะเบียนรายชื่อ
ของบุคคลหรือทีม ฯลฯ และแจ้งข้อมูลเหล่านั้น ให้แก่หน่วยหรือสถานที่ที่จัดการประชุมวิชาการ
อกท.ระดับที่เหนือขึ้นไป หรือแจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบหรือปฏิบัติ
    2. การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ให้บุคคลหรือทีมที่ชนะอันดับที่ 1
ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วย ได้เป็นตัวแทนของ อกท.ระดับหน่วย เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
อกท. ระดับภาค และในกรณีที่บุคคลหรือทีมที่ชนะอันดับที่ 1 ไม่สามารถเป็นตัวแทนของหน่วยได้
ให้หน่วยจัดบุคคลหรือทีมที่ชนะอันดับถัดไป เข้าร่วมการประชุมวิชาการแทนตามลำดับ
    3. การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ให้บุคคลหรือทีม ที่ชนะอันดับที่ 1 อันดับที่ 2
อันดับที่ 3 ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ได้เป็นตัวแทนของ อกท.ระดับภาค
เข้าร่วมการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ และในกรณีที่บุคคลหรือทีมที่ชนะอันดับที่ 1 หรืออันดับที่ 2
หรืออันดับที่ 3 ไม่สามารถเป็นตัวแทนของภาคได้ ให้ภาคจัดบุคคลหรือทีมที่ชนะอันดับถัดไป
เข้าร่วมการประชุมวิชาการแทนตามลำดับ
    4. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนบุคคลหรือทีม ที่เป็นตัวแทนในการประชุมวิชาการ อกท. ให้ยึดถือหลักเกณฑ์
ดังนี้
      4.1 ตัวแทนของ อกท.ระดับหน่วย ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค
ตัวแทนที่เป็นบุคคล เมื่อไม่สามารถเป็นตัวแทนของ อกท.ระดับหน่วยได้ให้จัดสมาชิกที่ชนะอันดับถัดไป เป็นตัวแทน
ตัวแทนที่เป็นทีม เมื่อทั้งทีมไม่สามารถเป็นตัวแทนของ อกท.ระดับหน่วยได้ให้จัดทีมที่ชนะอันดับถัดไป เป็นตัวแทน
ตัวแทนที่เป็นทีม เมื่อบุคคลในทีมไม่สามารถเป็นตัวแทนของ อกท.ระดับหน่วยได้ทั้งหมด แต่ยังมีบุคคล
ที่เป็นตัวแทนอยู่ตั้งแต่หนึ่งในสองขึ้นไป ให้หน่วยจัดสมาชิกของหน่วยแทนบุคคลที่ขาดไป หากบุคคลที่
เป็นตัวแทนในทีมมีน้อยกว่าหนึ่งในสองให้ถือว่าทีมไม่มีความพร้อมที่จะเป็นตัวแทนได้อีกต่อไป ให้หน่วยจัดทีมที่ชนะอันดับถัดไป เป็นตัวแทน
      4.2 ตัวแทนของ อกท.ระดับภาค ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติตัวแทนที่เป็นบุคคล
เมื่อไม่สามารถเป็นตัวแทนของ อกท.ระดับภาค ได้ให้หน่วยที่เป็นต้นสังกัดของบุคคล
แจ้งต่อนายทะเบียนข้อมูลการประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค เพื่อจัดสมาชิกที่ชนะอันดับถัดไป เป็นตัวแทน
ตัวแทนที่เป็นทีม
เมื่อทั้งทีมไม่สามารถเป็นตัวแทนของ อกท.ระดับภาค ได้ให้หน่วยที่เป็นต้นสังกัดของทีม
แจ้งต่อนายทะเบียนข้อมูลการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค เพื่อจัดทีมที่ชนะอันดับถัดไป  เป็นตัวแทน
ตัวแทนที่เป็นทีม เมื่อบุคคลในทีมไม่สามารถเป็นตัวแทนของ อกท.ระดับภาคได้ทั้งหมด
แต่ยังมีบุคคลที่เป็นตัวแทนอยู่ตั้งแต่หนึ่งในสองขึ้นไปให้หน่วยต้นสังกัดของทีมจัดสมาชิกของหน่วยแทนบุคคล
ที่ขาดไปหากบุคคลที่เป็นตัวแทนในทีมมีน้อยกว่าหนึ่งในสองให้ถือว่าทีมไม่มีความพร้อมที่จะเป็นตัวแทน
ของภาคได้อีกต่อไป ให้หน่วยที่เป็นต้นสังกัดของทีม แจ้งต่อนายทะเบียนข้อมูลการประชุมวิชาการ
อกท. ระดับภาค เพื่อจัดทีมที่ชนะอันดับถัดไป เป็นตัวแทนของภาค
      4.3 การคิดสัดส่วนตัวแทนที่เป็นทีม ให้นับจากสมาชิกตามรายชื่อเดิมที่ได้จากการประชุมวิชาการ
มีค่าเป็นจำนวนเต็มและเมื่อมีการเปลี่ยนบุคคลแต่ละครั้งในทีม ถือว่าสัดส่วนได้ลดลงไปตามลำดับด้วย
      4.4 ให้ยกเว้นกิจกรรมการประชุมวิชาการต่อไปนี้ ถือว่าเป็นสิทธ์ของหน่วย อกท. ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวแทน
ร่วมกิจกรรม ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค และระดับชาติ บางส่วนหรือทั้งหมดได้
โดยไม่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนข้อมูลการประชุมวิชาการ อกท. คือการประกวดการจัดนิทรรศการ
ทางการเกษตร การประกวดผลงาน อกท.แต่ละระดับ การประกวด แสดงผลผลิตทางการเกษตร
การประกวด แสดงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การแสดงนันทนาการ

5 การประชุมใหญ่ประจำปีขององค์การ
  1. มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีขององค์การ ระหว่างการประชุมวิชาการ อกท.
เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินงาน อกท. แต่ละระดับได้ดำเนินกิจกรรม ต่อไปนี้
     1.1 เนินกิจกรรมพิธีการตามแบบขององค์การ
     1.2 ชิดชูเกียรติสมาชิก หน่วย อกท. ศิษย์เก่า และผู้ทำคุณประโยชน์แก่ อกท.
     1.3 เลือกตั้งนายกองค์การ ระดับภาคและระดับชาติ ในการประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค และ
    อกท.ระดับชาติ
     1.4 แสดงและรายงานผลความก้าวหน้าการทำงานของคณะกรรมการดำเนินงาน อกท. แต่ละระดับ
     1.5 การแสดงและรายงานผลความก้าวหน้าของ ชมรม สมาคม มูลนิธิ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม อกท.
     1.6 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมแสดงผลงาน ของสมาชิก อกท.
    หรือสมาชิกหรือตัวแทนองค์การวิชาชีพต่าง ๆ จากภายในและต่างประเทศ
     1.7 การจัดให้สมาชิกได้พบปะกับบุคคลสำคัญ ในวงการอาชีพหรือที่เกี่ยวข้อง เช่นสมาชิกกิตติมศักดิ์         
     ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ศิษย์เก่าผู้ประสบผลสำเร็จจากการประกอบอาชีพ เป็นต้น
     1.8 การแสดงผลงานและงบดุลขององค์การ แต่ละระดับ
     1.9 การบรรยายพิเศษทางวิชาการและการพัฒนาคุณภาพงาน
     1.10 การเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างสมาชิก และการอำลาที่ประทับใจ
     1.11ดำรงไว้ซึ่งความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

                                                                 1  2  3  4  5  6