หน่วยย่อยที่ 5 เรื่อง การประชุมวิชาการ

  3. หน้าที่ของคณะกรรมการ จัดการสัมมนา การประกวด การแสดง การแข่งขันและการเชิดชูเกียรติ
      3.1 จัดทำกำหนดการ
      3.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน ต่อประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมวิชาการ
     อกท.ในระดับที่เกี่ยวข้อง
      3.3  ประสานและดูแล การจัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม
      3.4 ประสานและดูแล การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม
      3.5 จัดทำเอกสาร แบบเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในกิจกรรม
      3.6 กำหนดแนวทาง แบบหรือรูปแบบต่าง ๆ รายละเอียดการจัดสัมมนา การประกวดการแสดง การแข่งขัน
     และการเชิดชูเกียรติ ที่ต้องกำหนดขึ้นตามรายละเอียดการประชุมวิชาการและแจ้งให้คณะกรรมการ
     ตัดสินและผู้เข้าแข่งขันทราบ
      3.7 กำกับดูแล อำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหาอุปสรรค
      3.8 ตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน
      3.9 ดำเนินการพิจารณาตัดสินชี้ขาดด้วยความยุติธรรมเมื่อมีการอุทธรณ์ผลการตัดสินกิจกรรม
      3.10 ประเมินผลกิจกรรมและสรุปรายงาน ตามลำดับชั้น
    4. ให้มีคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแต่ละประเภท ในการประชุมวิชาการ อกท. ดังนี้
      4.1 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม ประเภทการสัมมนา
      4.2 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม ประเภทการประกวด
      4.3 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม ประเภทการแสดง
      4.4 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม ประเภทการแข่งขัน
      4.5 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม การประกวดการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิก อกท.ระดับหน่วย
      ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค       และ อกท.ระดับชาติ คณะกรรมการตัดสินแต่ละประเภท
      อาจมีหนึ่งคณะหรือหลายคณะก็ได้ ตามความเหมาะสมของหน้าที่ที่รับผิดชอบ
      โดยการแต่งตั้งของประธานกรรมการดำเนินการจัดการประชุมวิชาการ อกท. แต่ละระดับ
    5. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม ประเภทการสัมมนา การประกวด การแสดง
การแข่งขันและการเชิดชูเกียรติ ประกอบด้วย

      5.1 การประชุมวิชาการ อกท. ระดับหน่วย ประกอบ ด้วยครู คณาจารย์ ของสถานศึกษาหรือบุคคลภายนอก
     รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 3 คน ต่อกิจกรรม
      5.2 การประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ประกอบ ด้วยครู คณาจารย์ ของสถานศึกษาในภาค
      หรือบุคคลภายนอกรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 4 คนต่อกิจกรรม
      5.3 การประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ประกอบ ด้วยครู คณาจารย์ของสถานศึกษาจากภาคต่าง ๆ
     อย่างน้อย ภาคละ 1 คน หรือบุคคลภายนอก รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 4 คนต่อกิจกรรม
    6. หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมประเภทการสัมมนา การประกวด การแสดง
การแข่งขันและการเชิดชูเกียรติ

      6.1 ศึกษาทำความเข้าใจกติกาและเกณฑ์การตัดสิน  วิธีการสัมมนา ประกวด แสดง แข่งขัน
     การเชิดชูเกียรต ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตัดสิน
      6.2 ตรวจสอบความพร้อมการสัมมนา ประกวด แสดง แข่งขัน การเชิดชูเกียรติ ที่รับผิดชอบ
      6.3 รับลงทะเบียนรายงานตัว ผู้เข้าสัมมนา ประกวด แสดง แข่งขัน การเชิดชูเกียรติ
      6.4 ประชุมชี้แจงผู้เข้าสัมมนา ประกวด แสดง แข่งขัน การเชิดชูเกียรติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกิจกรรม
      6.5 ทำการตัดสินการสัมมนา ประกวด แสดง แข่งขัน การเชิดชูเกียรติ
     ให้เป็นไปตามกติกาด้วยความยุติธรรม
      6.6 ปิดประกาศวิธีการตัดสิน ผลการตัดสิน และจัดแสดงผลงานกิจกรรม ณ
     สถานที่จัดกิจกรรมและรายงานผลให้ฝ่ายทะเบียนข้อมูล
     การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับนั้นทราบ
      6.7 เสนอแนะ เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการจัดการแข่งขันและการตัดสิน ตามลำดับชั้น
    7. ให้มีคณะกรรมการฝ่ายเทคนิค ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาการบริหารธุรกิจ
เพื่อมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

      7.1 รับและลงทะเบียน อุปกรณ์การแข่งขันประเภทคอมพิวเตอร์ที่ผู้เข้าแข่งขันนำส่ง
      7.2 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์และติดตั้งเพื่อใช้แข่งขัน
      7.3 ตรวจเช็คระบบข้อมูล เพื่อป้องกันการซ่อนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการแข่งขัน
      7.4 จัดเวลาและควบคุม ให้ผู้เข้าแข่งขันฝึกซ้อมก่อนการแข่งขัน
      7.5 ซ่อมบำรุงในระหว่างการแข่งขันเมื่อเกิดปัญหา
      7.6 ช่วยเหลือคณะกรรมการตัดสิน ดูแลควบคุมการแข่งขัน
      7.7  ส่งคืนอุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันนำส่ง
    8.  คณะกรรมการ ฝ่ายเทคนิคประกอบด้วย
      8.1 การประชุมวิชาการ อกท. ระดับหน่วย ประกอบด้วยครู คณาจารย์ ของสถานศึกษา
    หรือบุคคลภายนอกจำนวนตามที่สถานศึกษาพิจารณาเห็นเหมาะสม
      8.2  การประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ประกอบ ด้วยครู คณาจารย์ของสถานศึกษาในภาค
    หรือบุคคลภายนอก และครู คณาจารย์ ของสถานศึกษาที่จัดการประชุมวิชาการ จำนวน 1 คน
    เป็นกรรมการรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 3 คน
      8.3 การประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ประกอบ ด้วยครู คณาจารย์ของสถานศึกษาหรือบุคคล ภายนอก
    จากภาค ต่าง ๆ ภาคละ คน       และครู คณาจารย์ ของสถานศึกษาที่จัดการประชุมวิชาการ จำนวน 1    คน
    เป็นกรรมการ รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 5 คน
    9. ให้มีคณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์การแข่งขัน
      9.1 การประชุมวิชาการ อกท. ระดับหน่วย ประกอบ ด้วยครู คณาจารย์ ของสถานศึกษา
     ที่จัดการประชุมวิชาการ
      9.2 การประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ประกอบ ด้วยครู คณาจารย์ ของสถานศึกษา
     ที่จัดการประชุมวิชาการ
      9.3 การประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ประกอบ ด้วยครู คณาจารย์ ของสถานศึกษา
    ที่จัดการประชุมวิชาการ

                                                                   1  2  3  4  5  6