หน่วยย่อยที่ 5 เรื่อง การประชุมวิชาการ

3. คณะกรรมการ ในการประชุมวิชาการ อกท.
    1. ให้มีคณะกรรมการแต่ละประเภท เพื่อจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการ อกท. ดังนี้
      1.1 คณะกรรมการ จัดการสัมมนา
      1.2 คณะกรรมการ จัดการประกวด
      1.3  คณะกรรมการ จัดการแสดง
      1.4 คณะกรรมการ จัดการแข่งขัน
      1.5 คณะกรรมการ จัดการเชิดชูเกียรติ
      คณะกรรมการแต่ละประเภท อาจมีมากกว่าหนึ่งคณะ ตามความเหมาะสมของกิจกรรม
และหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยประธานคณะกรรมการอำนวยการ       อกท.แต่ละระดับ เป็นผู้แต่งตั้ง 
โดยที่คณะกรรมการแต่ละประเภทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
     (1) คณะกรรมการ จัดการสัมมนา มีหน้าที่รับผิดชอบ
        1.1 การสัมมนาผลงานทางวิชาการ ประเภทกิจกรรมหลัก อกท.
        1.2 การสัมมนาผลงานทางวิชาการ ประเภทการทดลองวิจัย
     (2) คณะกรรมการ จัดการประกวด มีหน้าที่รับผิดชอบ
        2.1 การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร
        2.2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร
        2.3 การประกวดผลผลิตทางการเกษตร
        2.4 การประกวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
        2.5 การประกวดการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิก อกท.ระดับหน่วย ในการประชุมวิชาการ
       อกท.ระดับภาค และ อกท.ระดับชาติ
     (3) คณะกรรมการ จัดการแสดง มีหน้าที่รับผิดชอบ
        3.1 การแสดงผลงาน อกท.
        3.2 การแสดงนันทนาการ
        3.3 การแสดงผลผลิตทางการเกษตร
        3.4 การแสดงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
     (4) คณะกรรมการ จัดการแข่งขัน มีหน้าที่รับผิดชอบ
        4.1การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
     (5) คณะกรรมการ จัดการเชิดชูเกียรติ  มีหน้าที่รับผิดชอบ
        5.1 การเชิดชูเกียรติ สมาชิก
        5.2 การเชิดชูเกียรติ หน่วย อกท.
        5.3 การเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่า
        5.4 การเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ อกท.
   2. องค์ประกอบและจำนวน ของคณะกรรมการ จัดการสัมมนา การประกวด การแสดง การแข่งขัน
และการเชิดชูเกียรติ แต่ละระดับ

      2.1 การประชุมวิชาการ อกท. ระดับหน่วย ประกอบ ด้วยครู คณาจารย์ ของสถานศึกษาหรือบุคคลภายนอก
      รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 3 คน
      2.2 การประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ประกอบ ด้วยครู คณาจารย์ของสถานศึกษาในภาคนั้น ๆ
     หรือบุคคลภายนอก และครู คณาจารย์      ของสถานศึกษาที่จัดการประชุมวิชาการ จำนวน 1 คน
     เป็นกรรมการและเลขานุการ รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 5 คน
      2.3 การประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ประกอบ ด้วยครู คณาจารย์ ของสถานศึกษาจากภาค ต่าง ๆ
      หรือบุคคลภายนอก ภาคละ 2 คน      และครู คณาจารย์ ของสถานศึกษาที่จัดการประชุมวิชาการ
      จำนวน  1 คนเป็นกรรมการและเลขานุการ รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 9 คน  

                                                                1  2  3  4  5  6