หน่วยย่อยที่ 5 เรื่อง การประชุมวิชาการ

                                                  
1 การประชุมวิชาการ อกท. แต่ละระดับ
                                                 
   1. การประชุมวิชาการ อกท. แต่ละระดับ ให้ใช้ชื่อ ดังนี้
      1.1 ระดับหน่วย ใช้ว่า “การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
      ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  หน่วย .... 
      ครั้งที่ .. ” ชื่อย่อ “ การประชุมวิชาการ อกท.หน่วย ......  ครั้งที่ .... ”  ดูตัวอย่าง
      1.2 ระดับภาค ใช้ว่า “การประชุมวิชาการระดับภาค องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
      ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  ภาค ... 
      ครั้งที่ .... ”  ชื่อย่อ “ การประชุมวิชาการ อกท. ภาค ......  ครั้งที่ .... ”  ดูตัวอย่าง
      1.3 ระดับชาติ ใช้ว่า “การประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
      ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  ครั้งที่ ....
      ”  ชื่อย่อ “การประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ .... ”      ดูตัวอย่าง
                                               
   2. ให้มีการประชุมวิชาการ อกท. แต่ละระดับ อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง โดยเริ่มจาก อกท.ระดับหน่วย
   อกท.ระดับภาคและ อกท.ระดับชาติ ตามลำดับ
   3. ให้มีพิธีการเปิดและปิดการประชุมวิชาการ อกท. และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ขององค์การ
   ในการประชุมวิชาการ อกท. แต่ละระดับ

2 วัตถุประสงค์และกิจกรรมของการประชุมวิชาการ อกท.
   1. วัตถุประสงค์ของการประชุมวิชาการ อกท.
      1.1 เพื่อการพัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพของสมาชิก
      1.2 เพื่อเชิดชูเกียรติสมาชิก หน่วย อกท. ศิษย์เก่า และผู้ทำคุณประโยชน์แก่ อกท.
      1.3 เพื่อเผยแพร่ผลงานกิจกรรมของสมาชิก และหน่วย อกท.
      1.4 เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
   2. การประชุมวิชาการ อกท. แต่ละระดับ ให้พิจารณาจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้
      2.1 กิจกรรม วิชาการ ประกอบด้วย
         2.1.1 การสัมมนาผลงาน ประเภทกิจกรรมหลัก อกท.
         2.1.2.การสัมมนาผลงาน ประเภทการทดลองวิจัย
         2.1.3 การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร
         2.1.4 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร
         2.1.5 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
      2.2 กิจกรรม เชิดชูเกียรติ ประกอบด้วย
         2.2.1 การเชิดชูเกียรติ สมาชิก อกท.
         2.2.2 การเชิดชูเกียรติ หน่วย อกท.
         2.2.3 การเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่า
         2.2.4 การเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ อกท.
         2.2.5 การเชิดชูเกียรติ หน่วย อกท.ร่วมกิจกรรมดีเด่นในการประชุมวิชาการ อกท.
      2.3 กิจกรรม เผยแพร่ผลงานขององค์การ ประกอบด้วย
         2.3.1 การแสดงผลงาน อกท. แต่ละระดับ
         2.3.2 การประกวด แสดงผลผลิตทางการเกษตร
         2.3.3 การประกวด แสดงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
         2.3.4 การจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์
         2.3.5 การบริการฝึกอบรมอาชีพ
      2.4 กิจกรรมอนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย ประกอบด้วย
         2.4.1 การประกวด แสดงนันทนาการ
         2.4.2 การประกวด แสดง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
          2.4.3 การจัดขบวนพาเหรด

                                                             1  2  3  4  5  6