หน่วยย่อยที่ 4 เรื่อง การแต่งกาย

4.2 เครื่องแบบและการแต่งกายของสมาชิกวิสามัญและสมาชิกกิตติมศักดิ์
เครื่องแบบและการแต่งกายของสมาชิกวิสามัญ อกท. ให้ใช้ ดังนี้
    1. เสื้อทรงสูท แขนสั้น กระเป๋าแบบแปะ สีกรมท่า ชายใช้ปกเชิ้ต หญิงใช้ปกฮาวาย  ที่กระเป๋าปัก
ตรา อกท. ความสูง 7 - 8 เซนติเมตร  ใต้ตราปักข้อความ
“ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ในแนวโค้ง ตัวอักษรแบบเรียบ
สีม่วง ความสูง 0.8 – 1.0   เซนติเมตร แบบเสื้อตามแบบที่ 3 ท้ายวิธีการปฏิบัตินี้
        หรือเสื้อ ทรงสูทแขนยาว สีกรมท่า ที่กระเป๋าปักตรา อกท. ความสูง 7 - 8 เซนติเมตรใต้ตรา
ปักข้อความ “ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”
ในแนวโค้ง ตัวอักษรแบบเรียบสีม่วงความสูง 0.5 – 1.0 เซนติเมตร แบบเสื้อตามแบบที่ 4 ท้ายวิธีการปฏิบัตินี้
    2.  การแต่งกาย สวมเสื้อเครื่องแบบประกอบกับกางเกงหรือกระโปรง ทรงและสีสุภาพ
เครื่องแบบและการแต่งกายของสมาชิกกิตติมศักดิ์ อกท. ให้ปฏิบัติดังนี้
    1. เสื้อทรงสูท แขนสั้น กระเป๋าแบบแปะ สีน้ำตาล ชายใช้ปกเชิ้ต หญิงใช้ปกฮาวาย  ที่กระเป๋าปัก
ตรา อกท. ความสูง 7 – 8 เซนติเมตร  ใต้ตราปักข้อความ
“ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ในแนวโค้ง ตัวอักษรแบบเรียบ สีม่วง ความสูง  0.5 – 1.0 เซนติเมตร แบบเสื้อตามแบบที่ ๓ ท้ายวิธีการปฏิบัตินี้
       หรือเสื้อ ทรงสูทแขนยาว สีน้ำตาล ที่กระเป๋าปักตรา อกท. ความสูง
   7 - 8 เซนติเมตร ใต้ตราปักข้อความ “ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ในแนวโค้งตัวอักษรแบบเรียบสีม่วง  ความสูง 0.5 – 1.0 เซนติเมตร แบบเสื้อตามแบบที่ 4 ท้ายวิธีการปฏิบัตินี้
    2. การแต่งกาย สวมเสื้อเครื่องแบบประกอบกับกางเกงหรือกระโปรง ทรงและสีสุภาพ

4.3 เครื่องแบบ และการแต่งกาย ของครูที่ปรึกษาและที่ปรึกษา
เครื่องแบบการแต่งกายของครูที่ปรึกษา อกท. ให้ใช้ ดังนี้
    1. เสื้อทรงสูท แขนสั้น กระเป๋าแบบแปะ สีเทา ชายใช้ปกเชิ้ต หญิงใช้ปกฮาวาย  ที่กระเป๋าปักตรา อกท. ความสูง7-8เซนติเมตรใต้ตราปักข้อความ“ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ในแนวโค้ง ตัวอักษรแบบเรียบ สีม่วง ความสูง 0.5 – 1.0 เซนติเมตร แบบเสื้อตามแบบที่ 3 ท้ายวิธีการปฏิบัตินี้
      หรือเสื้อ ทรงสูทแขนยาว สีเทา ที่กระเป๋าปักตรา อกท. ความสูง 7 - 8 เซนติเมตร ใต้ตราปักข้อความ “ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ในแนวโค้ง ตัวอักษรแบบเรียบ สีม่วง ความสูง 0.5 – 1.0 เซนติเมตร แบบเสื้อตามแบบที่ 4 ท้ายวิธีการปฏิบัตินี้
    2. การแต่งกาย สวมเสื้อเครื่องแบบประกอบกับกางเกงหรือกระโปรง ทรงและสีสุภาพ
เครื่องแบบการแต่งกายของที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ ให้ใช้ ดังนี้
    1. เสื้อทรงสูท แขนสั้น กระเป๋าแบบแปะ สีน้ำตาล ชายใช้ปกเชิ้ต หญิงใช้ปกฮาวาย  ที่กระเป๋าปักตรา อกท. ความสูง 7 - 8 เซนติเมตร ใต้ตราปักข้อความ “ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ในแนวโค้ง ตัวอักษรแบบเรียบ สีม่วง ความสูง 0.5 – 1.0 เซนติเมตร แบบเสื้อตามแบบที่ 3 ท้ายวิธีการปฏิบัตินี้
      หรือเสื้อ ทรงสูทแขนยาว สีน้ำตาล ที่กระเป๋าปักตรา อกท. ความสูง 7 - 8 เซนติเมตร ใต้ตราปักข้อความ “ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ในแนวโค้ง ตัวอักษรแบบเรียบ สีม่วง ความสูง 0.5 – 1.0 เซนติเมตร แบบเสื้อตามแบบที่ 4 ท้ายวิธีการปฏิบัตินี้
    2. การแต่งกาย สวมเสื้อเครื่องแบบประกอบกับกางเกงหรือกระโปรง ทรงและสีสุภาพ
เครื่องแบบการแต่งกายของที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ให้ใช้ ดังนี้
    1. เสื้อทรงสูท แขนสั้น กระเป๋าแบบแปะ สีแดง ชายใช้ปกเชิ้ต หญิงใช้ปกฮาวาย  ที่กระเป๋าปักตรา อกท. ความสูง 7 - 8 เซนติเมตร ใต้ตราปักข้อความ “ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ในแนวโค้ง ตัวอักษรแบบเรียบ สีม่วง ความสูง 0.5 – 1.0 เซนติเมตร แบบเสื้อตามแบบที่ 3 ท้ายวิธีการปฏิบัตินี้
       หรือเสื้อ ทรงสูทแขนยาว สีแดง ที่กระเป๋าปักตรา อกท. ความสูง 7 - 8 เซนติเมตร ใต้ตราปักข้อความ “ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ในแนวโค้ง ตัวอักษรแบบเรียบ สีม่วง ความสูง 0.5 – 1.0 เซนติเมตร แบบเสื้อตามแบบที่ 4
    2. การแต่งกาย สวมเสื้อเครื่องแบบประกอบกับกางเกงหรือกระโปรง ทรงและสีสุภาพ
4.4 เครื่องแบบ และการแต่งกาย ของประธานกรรมการอำนวยการ อกท.
เครื่องแบบการแต่งกายของประธานกรรมการอำนวยการ ให้ใช้ ดังนี้
    1. เสื้อทรงสูท แขนสั้น กระเป๋าแบบแปะ สีเขียว ชายใช้ปกเชิ้ต หญิงใช้ปกฮาวาย ที่กระเป๋าปักตรา อกท. ความสูง 7 - 8 เซนติเมตร ใต้ตราปักข้อความ “ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ในแนวโค้ง ตัวอักษรแบบเรียบ สีม่วง ความสูง 0.5 – 1.0 เซนติเมตร แบบเสื้อตามแบบที่ 3 ท้ายวิธีการปฏิบัตินี้
       หรือเสื้อ ทรงสูทแขนยาว สีเขียว ที่กระเป๋าปักตรา อกท. ความสูง 7 – 8 เซนติเมตร ใต้ตราปักข้อความ “ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ในแนวโค้ง ตัวอักษรแบบเรียบ สีม่วง ความสูง 0.5 – 1.0  เซนติเมตร แบบเสื้อตามแบบที่ 4 ท้ายวิธีการปฏิบัตินี้
   2. การแต่งกาย สวมเสื้อเครื่องแบบประกอบกับกางเกงหรือกระโปรง ทรงและสีสุภาพ

                                                                      1  2