หน่วยย่อยที่ 4 เรื่อง การแต่งกาย

                                        
4.1 เครื่องแบบและการแต่งกายของสมาชิกสามัญ

เครื่องแบบและการแต่งกายของสมาชิกสามัญ ให้ใช้ ดังนี้

1. สมาชิกใหม่
    1.1 เครื่องแบบ ใช้เสื้อยืดแขนสั้นสีขาว ปกเชิ้ต มีสาบเสื้อผ่าถึงระดับอก ติดกระดุมสีขาว 3 เม็ด
กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายมือมีตรา อกท.      ขนาดความสูง 7 – 8  เซนติเมตร ใต้ตรา อกท.
มีข้อความ “ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”
ในแนวโค้ง ตัวอักษรแบบเรียบ ความสูง 0.5 เซนติเมตร ด้านหลังของเสื้อมีชื่อหน่วย อกท.
เป็นภาษาไทยในแนวตรง ตัวอักษรเป็นแบบเรียบตัวตรง ขนาดความสูง 3.5 – 4.5 เซนติเมตร
ตรา ข้อความในพระราชูปถัมภ์ ฯชื่อหน่วย อกท. เป็นสีเขียว แบบเสื้อใช้ตามแบบที่ 1 ท้ายวิธีการปฏิบัตินี้
    1.2 การแต่งกาย ใช้เสื้อตามข้อ 1.1  แทนเสื้อเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษา

2. สมาชิก อกท. ระดับหน่วย ระดับภาค ระดับชาติ คณะกรรมการดำเนินงาน
และคณะอนุกรรมการกิจกรรมหลัก

    2.1 เครื่องแบบ ใช้เสื้อแจ๊คแก็ตสีเขียว แขนยาว คอแบะ มีซิบด้านหน้ารูดได้สูงถึงระดับอก
อกเสื้อด้านซ้ายมือปักตรา อกท. ความสูง 7 – 8 เซนติเมตร     ใต้ตราปักข้อความ
“ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ในแนวโค้ง ตัวอักษรแบบเรียบ
สีม่วง ความสูง 0.5 เซนติเมตร     ใต้ข้อความในพระราชูปถัมภ์ ฯ ปักชื่อหน่วย ในแนวตรงตัวอักษร
แบบเรียบ สีเหลือง ความสูง 1 เซนติเมตร อกเสื้อด้านขวามือ ปักชื่อและชื่อสกุล
เป็นภาษาไทย ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการดำเนินงาน
อกท. ในระดับใดก็ตาม ให้ปักชื่อตำแหน่ง และปีการศึกษา  ที่ดำรงตำแหน่งนั้น ใต้ชื่อ และชื่อสกุล
ในแนวตรง ตัวอักษรแบบเรียบ สีเหลือง ความสูง 1 เซนติเมตร ด้านหลังของเสื้อปักตรา อกท.
ขนาดความสูง 20 ซนติเมตร ใต้ตราปักข้อความ
“ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ในแนวโค้ง ตัวอักษรแบบเรียบ  
สีม่วง ความสูง 1-2  เซนติเมตร ใต้ข้อความในพระราชูปถัมภ์ ฯ ปักชื่อหน่วย เป็นตัวอักษรในแนวตรง
แบบเรียบสีเหลือง ความสูง 3.5– 4.5 เซนติเมตร
    แบบเสื้อตามแบบที่ 2 ท้ายวิธีการปฏิบัตินี้
    2.2 การแต่งกาย ใช้เสื้อแจ๊คแก็ต ตามข้อ 2.1 สวมทับเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษา ผูกเนคไทสีเขียว
ปลายแขนเสื้อติดกระดุมข้อมือ และรูดซิบถึงระดับอก

3. เครื่องหมายประกอบการแต่งกายของสมาชิก อกท. เป็นเข็มวิทยฐานะตรา อกท. ขนาดความสูง
3.5 เซนติเมตร แบ่งเป็น 3 ระดับ
    3.1 เข็มวิทยฐานะ สีทองแดง สำหรับสมาชิกระดับหน่วย
    3.2 เข็มวิทยฐานะ สีเงิน สำหรับสมาชิกระดับภาค
    3.3 เข็มวิทยฐานะ สีทอง สำหรับสมาชิกระดับชาติ

4.  การประดับเข็มวิทยฐานะ ใช้ประดับบนเสื้อเครื่องแบบ อกท. ที่อกด้านขวามือ เหนือชื่อและชื่อสกุล
1 เซนติเมตร

                                                                        1  2