หน่วยย่อยที่ 3 เรื่อง การบริหารงานการเงิน

4.3 การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงิน
                1.  การส่งเงินค่าบำรุงองค์การ ให้ อกท.ระดับหน่วย นำเงินเข้าบัญชีพร้อมส่งสำเนา   หลักฐานให้
อกท. ระดับภาคและระดับชาติ และให้ อกท.ระดับภาคและระดับชาติ ตอบรับการส่งเงินของหน่วย
เป็นหนังสือราชการพร้อมออกหลักฐานการรับเงินในทันทีที่ได้รับเงิน
                2. การนำเงินฝากธนาคารให้องค์การ ทุกระดับเปิดบัญชีธนาคารโดยให้ดำเนินการดังนี้
                        2.1 ชื่อบัญชี
                                    2.1.1 อกท. ระดับหน่วยเป็นบัญชีเดียวกันกับบัญชีสำนักงาน อกท.
                       ใช้ชื่อบัญชี “ อกท. หน่วย .....……”
                                    2.1.2 อกท. ระดับภาค ใช้ชื่อบัญชี “อกท. ภาค ...……...”
                       สำนักงาน อกท.ระดับภาคใช้ชื่อบัญชี “สำนักงาน อกท.ภาค ..............”
                                    2.1.3 อกท. ระดับชาติ ใช้ชื่อบัญชี “ อกท. ระดับชาติ”
                       สำนักงานกลาง อกท.ใช้ชื่อบัญชี “สำนักงานกลาง อกท.”
                        2.2 บุคคลผู้รับผิดชอบและลงนามในบัญชี
                                    2.2.1 การลงนามในบัญชีเงินฝาก อกท. หน่วย ให้มีผู้ร่วมรับผิดชอบบัญชี 3 คน       
                       ลงนามคือครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน นายกและเหรัญญิก อกท.ระดับหน่วย
                       ส่วนสมุดเงินฝากธนาคารมอบให้ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานเป็นผู้เก็บรักษา
                                    2.2.2 การลงนามในบัญชีเงินฝาก อกท. ภาค ให้ครูที่ปรึกษคณะกรรมการดำเนินงาน
                      นายก และเหรัญญิก อกท. ระดับภาค เป็นผู้ลงนาม ส่วนสมุดเงินฝากธนาคาร
                      มอบให้ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานเป็นผู้เก็บรักษา
                                            บัญชี สำนักงาน อกท.ภาค ให้ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน
                    หัวหน้าสำนักงาน อกท. และประธานกรรมการอำนวยการ อกท. ระดับภาค
                    เป็นผู้ลงนาม ส่วนสมุดเงินฝากธนาคาร มอบให้หัวหน้าสำนักงาน อกท.ภาคเป็นผู้เก็บรักษา
                                    2.2.3 การลงนามในบัญชี อกท. ระดับชาติ ให้ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน  
                    นายก และเหรัญญิก อกท. ระดับชาติ เป็นผู้ลงนาม ส่วนสมุดเงินฝากธนาคาร
                   มอบให้ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานเป็นผู้เก็บรักษา
                                                บัญชี สำนักงานกลาง อกท.ให้ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.
                   หัวหน้าสำนักงานกลาง และประธานกรรมการ อกท.ระดับชาติ เป็นผู้ลงนาม
                  ส่วนสมุดเงินฝากธนาคารมอบให้หัวหน้าสำนักงานกลาง อกท. เป็นผู้เก็บรักษา
                3. ให้บุคคลที่รับผิดชอบและลงนามในบัญชี มีอำนาจเก็บรักษาเงินสดร่วมกัน ดังนี้
                                3.1 อกท.ระดับหน่วย เก็บรักษาเงินสดได้ ไม่เกิน 1,000 บาท
                                3.2 อกท.ระดับภาค เก็บรักษาเงินสดได้ ไม่เกิน 1,500 บาท
                                3.3 อกท.ระดับชาติ เก็บรักษาเงินสดได้ ไม่เกิน 2,000 บาท
                                3.4 สำนักงาน อกท. ระดับภาค เก็บรักษาเงินสดได้ไม่เกิน 10,000 บาท
                                3.5 สำนักงานกลาง อกท. เก็บรักษาเงินสดได้ไม่เกิน 50,000 บาท
                4.  การอนุมัติจ่ายเงินของ อกท. แต่ละระดับ มีดังนี้
                                4.1 นายกหรือหัวหน้าสำนักงาน อกท. ระดับหน่วย อนุมัติสั่งจ่ายไม่เกิน
                      ครั้งละ 1,000 บาท
                                4.2 นายก อกท. ระดับภาค อนุมัติสั่งจ่ายได้ไม่เกินครั้งละ 1,500 บาท
                                4.3 หัวหน้าสำนักงาน อกท. ระดับภาค อนุมัติสั่งจ่ายได้ไม่เกิน ครั้งละ 50,000 บาท
                                4.4 นายก อกท. ระดับชาติ อนุมัติสั่งจ่ายได้ไม่เกินครั้งละ 2,000 บาท
                                4.5 หัวหน้าสำนักงานกลาง อกท. อนุมัติสั่งจ่ายได้ไม่เกินครั้งละ 100,000 บาท
                5. แผนงานโครงการที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินเกินอำนาจอนุมัติสั่งจ่าย
               ให้นำเสนอประธานกรรมการอำนวยการ อกท. แต่ละระดับเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
                6. การถอนเงินธนาคารจากบัญชีขององค์การแต่ละระดับ ต้องมีผู้ร่วมลงนาม 2 ใน 3 คน
                โดยมีครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท. แต่ละระดับเป็นผู้ร่วมลงนามทุกครั้ง
                7. การถอนเงินธนาคารจากบัญชีของสำนักงาน อกท.ระดับภาคและสำนักงานกลาง อกท.
               ต้องมีผู้ร่วมลงนาม 2 ใน 3 คน โดยมีหัวหน้าสำนักงาน อกท. เป็นผู้ร่วมลงนามทุกครั้ง
4.4 การรายงานและการตรวจสอบสถานะทางการเงิน
               1. ให้เหรัญญิกในแต่ระดับจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายเงินและทรัพย์สินขององค์การ และครูที่ปรึกษา
จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายเงินและทรัพย์สินของสำนักงาน อกท. โดยละเอียดให้เป็นปัจจุบัน
แล้วรายงานสถานะทางการเงิน ให้ประธานกรรมการอำนวยการ อกท. แต่ละระดับทราบ ดังนี้
                        1.1 ระดับหน่วย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
                        1.2 ระดับภาคและระดับชาติ ให้แจ้งในการประชุมคณะกรรมการ อกท. ทุกครั้ง
                2. ให้ประธานกรรมการอำนวยการ อกท. แต่ละระดับ แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบบัญชี เป็น
ผู้ตรวจสอบบัญชี หลักฐานรายรับ รายจ่าย ทรัพย์สินของ อกท. และสำนักงาน อกท. แต่ละปีการศึกษา
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ และให้รายงานต่อคณะกรรมการ อกท. แต่ละระดับ ทราบ
                3.  กรณีที่ต้องการทราบสถานะทางการเงินและทรัพย์สินขององค์การเป็นกรณีพิเศษ
ประธานกรรมการอำนวยการ แต่ละระดับ อาจแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบบัญชี
เพื่อตรวจสอบบัญชีและทรัพย์สินองค์การ ได้ตามความเหมาะสม
                                                                       1  2