หน่วยย่อยที่ 3 เรื่อง การบริหารงานการเงิน

4.2 การบริหารการเงิน
  เงินรายได้จากค่าบำรุง ค่าลงทะเบียนของสมาชิก และรายได้อื่น ๆ ในแต่ละระดับให้ปฏิบัติดังนี้
    1.  เงินรายได้จากค่าบำรุง ค่าลงทะเบียนของสมาชิก และรายได้อื่นๆ ทั้งหมดของ
    อกท. ระดับหน่วยให้คณะกรรมการ อกท.ระดับหน่วย นำมาวางแผน    จัดสรรเพื่อบริหารจัดการ
    ในการดำเนินกิจกรรมขององค์การและสำนักงาน อกท. ตามข้อ 7 ในกรณีเงินค่าบำรุงองค์การ
    ของสมาชิกสามัญในแต่ละหน่วย ให้ อกท. ระดับหน่วย จัดสรรดังนี้
                                                   
ร้อยละ 70 ของเงินค่าบำรุงองค์การ จัดสรรเพื่อใช้บริหารจัดการ
ในการดำเนินกิจกรรมและสำนักงานขององค์การระดับหน่วย
ร้อยละ 20 ของเงินค่าบำรุงองค์การ ส่งให้ อกท. ระดับภาค เพื่อใช้บริหารจัดการ
ในการดำเนินกิจกรรมและสำนักงานขององค์การ ระดับภาค
ร้อยละ 10 ของเงินค่าบำรุงองค์การ ส่งให้ อกท.ระดับชาติ เพื่อใช้บริหารจัดการ
ในการดำเนินกิจกรรมและสำนักงานขององค์การ ระดับชาติ
  
         2.  เงินรายได้ทั้งหมดของ อกท.ระดับภาคให้คณะกรรมการอกท.ระดับภาค นำมาวางแผนจัดสรร
        เพื่อบริหารจัดการในการดำเนินกิจกรรมขององค์การ และสำนักงาน อกท.ระดับภาค

        3.  เงินรายได้ทั้งหมดของ อกท.ระดับชาติให้คณะกรรมการอกท.ระดับชาติ นำมาวางแผนจัดสรร
       เพื่อบริหารจัดการในการดำเนินกิจกรรมขององค์การ และสำนักงาน อกท.ระดับชาติตาม

        4. ให้ อกท. ระดับหน่วย จัดส่งเงินค่าบำรุงองค์การของสมาชิกตามที่กำหนด โดยระดับภาคนำเข้าบัญชี
       อกท. ระดับภาค และในระดับชาติ    นำเข้าบัญชี อกท.ระดับชาติ พร้อมส่งสำเนาโอนเงินและสำเนา
       รายชื่อสมาชิก ถึงครูที่ปรึกษา อกท. ระดับภาคและระดับชาติ โดยมีหนังสือราชการนำส่ง ภายใน 30 วัน
       หลังจากเปิดภาคเรียนที่ 1

        5. ให้คณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ระดับหน่วยจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีจากรายได้
       โดยความเห็นชอบของครูที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานดังนี้
      5.1 ร้อยละ 20 เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ของคณะกรรมการดำเนินงาน
      5.2 ร้อยละ 70 เป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุในการดำเนินกิจกรรม และสำนักงาน อกท. ระดับหน่วย
      5.3 ร้อยละ 10 เป็นเงินสำรองจ่าย

    6. ให้คณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ระดับภาคจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
    จากรายได้โดยความเห็นชอบของครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานดังนี้
      6.1 ร้อยละ 30 เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ของคณะกรรมการดำเนินงาน
      6.2 ร้อยละ 60 เป็นค่าใช้จ่ายตอบแทนใช้สอยและวัสดุในการดำเนินกิจกรรมและสำนักงาน
      อกท. ระดับภาค
      6.3 ร้อยละ 10 เป็นเงินสำรองจ่าย

    7. ให้คณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ระดับชาติ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีจากรายได้
    โดยความเห็นชอบของครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานดังนี้
      7.1 ร้อยละ 30 เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ของคณะกรรมการดำเนินงาน
      7.2 ร้อยละ 60 เป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุในการดำเนินกิจกรรม และสำนักงาน อกท. ระดับชาติ
      7.3 ร้อยละ 10 เป็นเงินสำรองจ่าย

    8. ให้คณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ระดับหน่วย จัดทำแผนการใช้เงินประจำปี   ขององค์การ
   ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันหลังจากเปิดภาคเรียนที่ 1   ของปีการศึกษา
  ส่วนในระดับภาคและระดับชาติ ให้จัดทำแผนการใช้เงินประจำปีขององค์การให้แล้วเสร็จภายใน
   60 วันหลังจากเปิดภาคเรียนที่ 1     ของปีการศึกษา โดยความเห็นชอบของครูที่ปรึกษา
   คณะกรรมการดำเนินงาน แล้วนำเสนอคณะกรรมการ อกท. แต่ละระดับ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

                                                                         1  2