หน่วยย่อยที่ 2 เรื่อง ครูที่ปรึกษาและที่ปรึกษา อกท.

5.4 ที่ปรึกษา อกท.
   5.4.1 ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับหน่วย เป็นบุคคลที่ได้รับเชิญ
  จากคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับหน่วย ให้เป็นที่ปรึกษา
      (1) ให้สรรหาที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับหน่วย ในที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
     อกท.ระดับหน่วย
      (2) คุณสมบัติของที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับหน่วย
         1. เป็นบุคคลสำคัญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
         2. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกิจกรรมเกษตรกรในอนาคตเป็นอย่างดี
      (3) การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับหน่วย ให้เลขานุการ
      คณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับหน่วย       เสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาจากที่ประชุม
     คณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับหน่วย ให้ประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับหน่วยแต่งตั้ง
      (4) วาระการปฏิบัติงาน ของที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับหน่วย ให้เป็นไปตาม
     วาระของคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับหน่วย
      (5) หน้าที่ของที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับหน่วย
         1 เข้าประชุมร่วมกับ คณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับหน่วย เพื่อให้แนวคิดในการปฏิบัติกิจกรรม
         2 ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม อกท.  แก่คณะกรรมการ อกท.ระดับหน่วย
   5.4.2 ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับภาค เป็นบุคคลที่ได้รับเชิญจาก
  คณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับภาค ให้เป็นที่ปรึกษา
      (1) ให้สรรหาที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับภาค ในที่ประชุม คณะกรรมการอำนวยการ
      อกท.ระดับภาค
      (2) คุณสมบัติของที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับภาค
         1. เป็นบุคคลสำคัญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
         2. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับกิจกรรมเกษตรกรในอนาคตเป็นอย่างดี
      (3) การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับภาค ให้เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
      อกท.ระดับภาค เสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาให้ประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับภาค แต่งตั้ง
      (4) วาระการปฏิบัติงาน ของที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับภาค ให้เป็นไปตามวาระ
      ของคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับภาค
      (5) หน้าที่ของที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับภาค
         1. เข้าประชุมร่วมกับ คณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับภาค เพื่อให้แนวคิด ในการปฏิบัติกิจกรรม
         2. ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม อกท. แก่คณะกรรมการ อกท.ระดับภาค
   5.4.3 ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับชาติ เป็นบุคคลที่ได้รับเชิญจาก
  คณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับชาติ
      (1) ให้สรรหาที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับชาติ ในที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
      อกท.ระดับชาติ
      (2) คุณสมบัติของที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับชาติ
         1. เป็นบุคคลสำคัญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
         2. เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณาจารย์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
        ที่มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับ อกท.เป็นอย่างดี
         3. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับกิจกรรมเกษตรกรในอนาคตเป็นอย่างดี
      (3) การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับชาติ ให้เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
    อกท.ระดับชาติเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาให้ประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับชาติ แต่งตั้ง
      (4) วาระการปฏิบัติงาน ของที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับชาติ ให้เป็นไปตามวาระ
     ของคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับชาติ
      (5) หน้าที่ของที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับชาติ
         1. เข้าประชุมร่วมกับ คณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับชาติ เพื่อให้แนวคิดในการปฏิบัติกิจกรรม
         2. ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม  แก่ คณะกรรมการ อกท. ระดับชาติ

5.5 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
   5.5.1 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เป็นบุคคลที่ได้รับเชิญโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการ
  อกท.ระดับชาติ
      (1) คุณสมบัติของที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
         1. เป็นผู้บริหารระดับสูง ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
         2. เป็นบุคคลสำคัญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ความช่วยเหลือในกิจกรรม อกท. เป็นอย่างดี
      (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ให้ประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับชาติ เสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับ
     ความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับชาติ ให้เลขาธิการคณะกรรมการ
     การอาชีวศึกษาแต่งตั้ง
     (3) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ให้ดำรงตำแหน่งนี้ตลอดชีพ
     (4) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม
    อกท.ทุกระดับโดยให้มีการประชุมอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

                                                              1  2  3  4  5