หน่วยย่อยที่ 2 เรื่อง ครูที่ปรึกษาและที่ปรึกษา อกท.

  5.3 ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับชาติ
     5.3.1 ให้สรรหาครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับชาติโดยวิธีการประชุมเลือกตั้ง
     5.3.2 คุณสมบัติของครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับชาติ
        (1) เป็นครู หรือคณาจารย์ ในสถานศึกษาที่มีการจัดตั้งหน่วย อกท.
        (2) เป็นหรือเคยเป็นครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับหน่วย ระดับภาค
       หรือระดับชาติ มาก่อน
     5.3.3 ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ระดับชาติ ประกอบด้วย
        (1) ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับหน่วยทุกหน่วย
        (2) ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับภาคทุกภาค
        (3) คณะกรรมการ อกท. ระดับชาติ
     5.3.4 การประชุมเลือกตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับชาติ
        (1) ให้จัดประชุมเลือกตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับชาติ ในช่วงเวลา
       การจัดงานการประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ
        (2) ให้ประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับชาติพิจารณา กำหนดวัน เวลา และสถานที่
       ในการประชุมเลือกตั้ง แล้วแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงทราบทั่วกัน
        (3) ให้ประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับชาติ ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ
        ในการประชุมเลือกตั้ง ส่วนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะเป็นไปโดยวิธีลับหรือวิธีเปิดเผย
       ให้ขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุม
        (4) ให้ที่ประชุมเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน    เข้ารับการเลือกตั้งเป็นครูที่ปรึกษา
       คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับชาติ โดยต้องมีสมาชิกของที่ประชุมให้การรับรองไม่น้อยกว่า 5 คน
        (5) เมื่อการประชุมเลือกตั้งเสร็จสิ้น  ให้ประธานในการประชุมเลือกตั้งจัดทำประกาศผลให้ทราบทั่วกัน
     5.3.5 การแต่งตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับชาติ ให้ประธานกรรมการอำนวยการ
    อกท.ระดับชาติ แต่งตั้งครูที่ปรึกษา     ที่ได้รับการเลือกตั้งภายในเดือนมีนาคม
    ของปีการศึกษาที่มีการเลือกตั้ง
     5.3.6 ในกรณีที่ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับชาติไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
    ให้ประธานกรรมการอำนวยการ อกท. ระดับชาติ     แต่งตั้งให้ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน
    อกท. ระดับหน่วย หรือระดับภาค ปฏิบัติหน้าที่แทน
     5.3.7 ในกรณีที่ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับชาติ พ้นสภาพ โดยสาเหตุใดก็ตาม
     ก่อนหมดวาระการปฏิบัติงาน ให้ประธานกรรมการอำนวยการ อกท. ระดับชาติ แต่งตั้งครูที่ปรึกษา
    คณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ระดับหน่วย     หรือครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ระดับภาค
    ปฏิบัติหน้าที่แทนจนถึงการประชุมวิชาการระดับชาติ      จึงให้เลือกตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน
   อกท. ระดับชาติ    คนใหม่และประกาศผลให้ทราบทั่วกัน      โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวาระ
    ที่เหลืออยู่จนครบวาระ ยกเว้น การพ้นตำแหน่งของครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ระดับชาติ
   ที่มีวาระการปฏิบัติงานไม่ถึง 1 ปีให้ประธานคณะกรรมการอำนวยการ อกท. ระดับชาติ
   แต่งตั้งให้ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน      อกท.ระดับหน่วย หรือ ระดับภาค คนใดคนหนึ่ง
   ปฏิบัติหน้าที่แทน จนครบวาระ
    5.3.8 วาระการปฏิบัติงาน ของครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับชาติ
    มีวาระละ 3 ปีการศึกษา
    5.3.9 ให้ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับชาติ ส่งมอบงานให้แก่
   ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับชาติคนใหม่ ภายในเดือนเมษายนของปีที่มีการเลือกตั้ง
    5.3.10 หน้าที่ของครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับชาติ มีดังนี้
         (1) ให้แนวคิด และประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับชาติ เพื่อวางแผน
         การปฏิบัติกิจกรรมในรอบปี
         (2) ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการจัดทำปฏิทิน อกท.ของชาติ
         (3) ควบคุมดูแลให้คณะกรรมการดำเนินงาน ดำเนินงานตามกำหนดเวลา ในแผนงานที่วางไว้
         (4) ควบคุมการจัดทำหนังสือราชการ จดหมายข่าวของ อกท.ระดับชาติ ตามแผนงานที่กำหนดไว้
         (5) ส่งเสริมให้คณะกรรมการการทำโครงการหารายได้ เพื่อนำมาสนับสนุนการบริหาร และการดำเนิน
        กิจกรรมของ  อกท.ระดับชาติ
         (6) ประสานงานและให้คำปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดการประชุมวิชาการ
         องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ
         (7) สร้างแรงจูงใจ ให้กับสมาชิกในการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ อกท. ระดับชาติ จัดขึ้น     
         (8) ประสานงานเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี ระหว่างคณะกรรมการอำนวยการ
        ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน และสมาชิกทั้งมวล
         (9) ติดตาม ประเมินผล และให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ระดับชาติ
        ในการสรุปผลการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมในรอบปี        และรายงานให้ประธานกรรมการอำนวยการ
        อกท. ระดับชาติ ทราบ
        (10) เข้าร่วมประชุม สัมมนา ตามที่ อกท. ระดับต่าง ๆ จัดขึ้น

                                                               1  2  3  4  5