หน่วยย่อยที่ 2 เรื่อง ครูที่ปรึกษาและที่ปรึกษา อกท.

  5.2 ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับภาค
     5.2.1 ให้สรรหาครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับภาคโดยวิธีการประชุมเลือกตั้ง
     5.2.2 คุณสมบัติของครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับภาค
         (1) เป็นครู หรือคณาจารย์ ในหน่วยที่สังกัดในภาคนั้น
         (2) เป็นหรือเคยเป็นครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับหน่วย ระดับภาค
         หรือระดับชาติ มาก่อน
     5.2.3 ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ระดับภาค
     คือ คณะกรรมการ อกท. ระดับภาคในภาคนั้น
     5.2.4 การประชุมเลือกตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับภาค
         (1)ให้จัดประชุมเลือกตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับภาค ในช่วงเวลา
         การจัดการประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค
         (2)ให้ประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับภาคพิจารณา กำหนดวัน เวลา และสถานที่
         ในการประชุมเลือกตั้งแล้วแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงทราบทั่วกัน
         (3)ให้ประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับภาค ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ
        ในการประชุมเลือกตั้ง         ส่วนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะเป็นไปโดยวิธีลับ หรือเปิดเผย
        ให้ขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุม
         (4) ให้ที่ประชุมเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้ารับการเลือกตั้งเป็นครูที่ปรึกษา
        คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับภาค โดยต้องมีสมาชิกในที่ประชุม ให้การรับรองไม่น้อยกว่า 3 คน
         (5) เมื่อการประชุมเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ให้ประธานในการประชุมเลือกตั้ง
         จัดทำประกาศเพื่อแจ้งผลให้ทราบทั่วกัน
     5.2.5 การแต่งตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับภาค ให้ประธานกรรมการอำนวยการ
    อกท.ระดับภาค      แต่งตั้งครูที่ปรึกษาที่ได้รับการเลือกตั้งให้เสร็จสิ้น ภายในเดือนมีนาคม
    ของปีการศึกษาที่มีการเลือกตั้ง
     5.2.6 ในกรณีที่ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับภาคไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
    ให้ประธานกรรมการอำนวยการ อกท. ระดับภาค แต่งตั้งครูที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
    อกท. ระดับหน่วย ในภาคนั้นปฏิบัติหน้าที่แทน
     5.2.7 ในกรณีที่ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับภาค พ้นสภาพ ก่อนหมดวาระ
    การปฏิบัติงาน ให้ประธานกรรมการอำนวยการ     อกท.ระดับภาค ดำเนินการสรรหาโดยการเลือกตั้ง
    ในการประชุมคณะกรรมการ อกท. ระดับภาค และประกาศแจ้งผลให้ทราบทั่วกัน      ยกเว้น
    การพ้นตำแหน่งของครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับภาค ในขณะที่
    วาระการปฏิบัติงานเหลือไม่ถึง 90 วัน ให้ประธานคณะกรรมการอำนวยการ อกท. ระดับภาค แต่งตั้งให้
    ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ระดับหน่วย คนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนจนครบวาระ
    5.2.8 วาระการปฏิบัติงาน ของครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับภาค
   มีวาระละ ๒ ปีการศึกษา
    5.2.9 การส่งมอบงาน ให้ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ระดับภาค ส่งมอบงาน
    ให้แก่ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับภาคคนใหม่ ภายในเดือนเมษายน
    5.2.10 หน้าที่ของครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับภาค มีดังนี้
        (1) ให้คำปรึกษา แนะนำ และประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ระดับภาค
       เพื่อวางแผนการปฏิบัติกิจกรรม และจัดทำปฏิทิน อกท. ระดับภาคในรอบปี
        (2) ควบคุมดูแลให้คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับภาค ดำเนินงานตามกำหนดเวลา
        ในแผนงานที่วางไว้
        (3) ควบคุมการจัดทำหนังสือราชการ  และจดหมายข่าวของ อกท.ระดับภาค ตามแผนงานที่กำหนดไว้
        (4) ส่งเสริมให้คณะกรรมการทำโครงการหารายได้ เพื่อนำมาสนับสนุน การบริหาร
        และการดำเนินกิจกรรม อกท.ระดับภาค
        (5) ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ระดับภาคในการจัดการประชุมวิชาการ
        อกท.ระดับภาค
        (6) สร้างแรงจูงใจ ให้กับสมาชิกในการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ อกท.ระดับภาคจัดขึ้น
        (7) ประสานงานเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี ระหว่างคณะกรรมการอำนวยการ ครูที่ปรึกษา
        คณะกรรมการดำเนินงาน และสมาชิกภายในภาค
        (8) ติดตาม ประเมินผล และให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับภาค
        ในการสรุปผลการจัดกิจกรรมในรอบปและรายงานประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับภาค
        (9) เข้าร่วมประชุม สัมมนา ตามที่ อกท. ระดับต่าง ๆ จัดขึ้น

                                                               1  2  3  4  5