หน่วยย่อยที่ 2 เรื่อง ครูที่ปรึกษาและที่ปรึกษา อกท.

4. ครูที่ปรึกษาหมู่บ้าน อกท.
  4.1 ครูที่ปรึกษาหมู่บ้าน อกท.
    4.1.1 ให้ประธานกรรมการอำนวยการ อกท.แต่ละหน่วย แต่งตั้งครู และคณาจารย์ในสถานศึกษา
    ทำหน้าที่ครูที่ปรึกษาหมู่บ้าน อกท. อย่างน้อย 1 คน
    4.1.2 หน้าที่ของครูที่ปรึกษาหมู่บ้าน อกท. มีดังนี้
       (1) ให้แนวคิด และเข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการและสมาชิกหมู่บ้าน อกท.
       เพื่อวางแผนการปฏิบัติกิจกรรมในรอบปี
       (2) ควบคุมดูแลให้คณะกรรมการ และสมาชิกหมู่บ้าน อกท. ให้ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้
       (3) เข้าร่วมกิจกรรมหมู่บ้าน อกท. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่สมาชิก
       (4) สร้างแรงจูงใจ ให้กับสมาชิกในหมู่บ้าน อกท. ในการดำเนินกิจกรรมที่จัดขึ้น
       (5) ให้คำแนะนำในการจัดประชาสัมพันธ์ ผลงานของหมู่บ้าน อกท.ความเหมาะสม
       (6) ติดตาม ประเมินผล และให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน อกท.ในการสรุปผล
       การจัดกิจกรรมทุกโครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และรายงานให้ประธานกรรมการอำนวยการ
       อกท.ระดับหน่วย

5. ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.
  5.1 ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับหน่วย
     5.1.1 ให้สรรหาครูที่ปรึกษาและผู้ช่วยครูที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับหน่วย
     ในที่ประชุมคณะกรรมการ อกท.ระดับหน่วย
     5.1.2 คุณสมบัติของครูที่ปรึกษาและผู้ช่วยครูที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับหน่วย
         (1) ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับหน่วย
             . เป็นครู หรือคณาจารย์ ที่สังกัดในหน่วยนั้น
             ข. เป็นครูที่ปรึกษาสมาชิก อกท.มาแล้วอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
             ค. ผู้ช่วยครูที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับหน่วย เป็นครู หรือคณาจารย์
            ที่สังกัดในหน่วยนั้น
     5.1.3 การแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและผู้ช่วยครูที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับหน่วย
     ให้หัวหน้างานกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือเลขานุการ     คณะกรรมการอำนวยการ ระดับหน่วย
      เสนอรายชื่อครูที่ปรึกษา ที่ได้รับการสรรหาจากที่ประชุม ให้ประธานกรรมการอำนวยการ
      อกท.ระดับหน่วยแต่งตั้ง
     5.1.4 หน้าที่ของครูที่ปรึกษาและผู้ช่วยครูที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับหน่วย มีดังนี้
        (1.) ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับหน่วย
           1. ให้คำปรึกษา แนะนำ และประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับหน่วย
           เพื่อวางแผนการปฏิบัติกิจกรรมและจัดทำปฏิทิน อกท. หน่วยในรอบปี
           2. จัดปฐมนิเทศสมาชิก เพื่อให้ทราบแนวทางในการดำเนินกิจกรรม อกท.
           3. ควบคุมดูแลให้คณะกรรมการดำเนินงาน ดำเนินงานตามกำหนดเวลา ในแผนงานที่วางไว้
           4. เข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยจัดขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่สมาชิก
           5. สำรวจรายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดปีการศึกษา เพื่อใช้ประเมินผล
           การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิก
           6 ควบคุมการจัดทำหนังสือราชการ จดหมายข่าวของหน่วย ตามแผนงานที่กำหนดไว้
           7. ส่งเสริมสมาชิกในการทำโครงการวิชาชีพ
           8. ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ในการจัดการประชุมวิชาการ อกท. ระดับหน่วย
           9. นำสมาชิกเข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
           ระดับภาค และระดับชาติ
           10. สร้างแรงจูงใจ ให้กับสมาชิกในการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่หน่วยจัดขึ้น
           11. ประสานงานเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี ระหว่างคณะกรรมการอำนวยการ ครูที่ปรึกษาสมาชิก อกท.
           ครูที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการกิจกรรมหลัก อกท. ครูที่ปรึกษาหมู่บ้าน อกท.และสมาชิก
           12. ติดตาม ประเมินผล และให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการดำเนินงาน ในการสรุปผล
          การจัดกิจกรรมในรอบปี และรายงานประธานกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับหน่วย
           13. เข้าร่วมประชุม สัมมนา ตามที่ อกท. ระดับต่าง ๆ จัดขึ้น
        (2) ผู้ช่วยครูที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับหน่วย
             1. ช่วยเหลือครูที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับหน่วย
             2. ตามที่ครูที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับหน่วย มอบหมาย

                                                                 1  2  3  4  5