หน่วยย่อยที่ 2 เรื่อง ครูที่ปรึกษาและที่ปรึกษา อกท.

                                                     
1. ประเภทและระดับของครูที่ปรึกษา

  1.1 ครูที่ปรึกษา อกท. มี 4 ประเภท คือ
       1.1.1 ครูที่ปรึกษาสมาชิก อกท. เป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาแก่มวลสมาชิก ในการดำเนิน กิจกรรมของ
       อกท. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ของสมาชิกให้บรรลุวัตถุประสงค์ อกท.
       1.1.2 ครูที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการกิจกรรมหลัก อกท. เป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาแก่คณะอนุกรรมการ
       ในการดำเนินกิจกรรมหลัก อกท. ภายในหน่วย
       1.1.3 ครูที่ปรึกษาหมู่บ้าน อกท.  เป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการ และสมาชิก
      ในการดำเนินกิจกรรมของหมู่บ้าน อกท.
       1.1.4 ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน เป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการดำเนินงาน
       อกท. ในการบริหารและการดำเนินกิจกรรม อกท.


  1.2 ครูที่ปรึกษา อกท. มี 3 ระดับ คือ
       1.2.1 ระดับหน่วย ได้แก่ ครูที่ปรึกษาสมาชิก อกท. ครูที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการกิจกรรมหลัก
       อกท. ครูที่ปรึกษาหมู่บ้าน อกท และ.ครูที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.ระดับหน่วย
       1.2.2 ระดับภาค ได้แก่ ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ระดับภาค
       1.2.2 ระดับชาติ ได้แก่ ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ระดับชาติ

2. ครูที่ปรึกษาสมาชิก อกท.
  2.1  ครูที่ปรึกษาสมาชิก อกท.
     2.1.1 ให้ครู และคณาจารย์ทุกคนในสถานศึกษาที่มีการจัดตั้งหน่วย เป็นครูที่ปรึกษาสมาชิก อกท.
     2.1.2 หน้าที่ของครูที่ปรึกษาสมาชิก อกท. มีดังนี้
         (1) ให้คำปรึกษา และนิเทศ การดำเนินกิจกรรม อกท. ตามความถนัดของตนเอง
         (2) ฝึกฝนสมาชิก เพื่อเตรียมตัวในการเข้าแข่งขันทักษะ ในการประชุมวิชาการ อกท.
          ระดับหน่วย ระดับภาค และระดับชาติ
         (3) ให้ข้อเสนอแนะ แนวคิด หรือให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิก ในการจัดทำผลงานทางวิชาการ
         เพื่อนำเสนอในการสัมมนาผลงานทางวิชาการ
         (4) ให้ข้อเสนอแนะ แนวคิด หรือให้ความช่วยเหลือในการจัดหา จัดทำ ผลผลิต ผลิตภัณฑ์
        และสิ่งประดิษฐ์ เข้าประกวด
         (5) ให้คำปรึกษาและแนะนำ ในการแสดงนันทนาการ การจัดนิทรรศการ
         (6) ให้ความช่วยเหลือแก่มวลสมาชิก ในเรื่องอื่น ๆ ตามที่สมาชิกร้องขอ

3. ครูที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการกิจกรรมหลัก อกท.
  3.1 ครูที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการกิจกรรมหลัก อกท.
    3.1.1 ให้ประธานกรรมการอำนวยการ อกท.แต่ละหน่วยแต่งตั้งครู และคณาจารย์ ในสถานศึกษา
ทำหน้าที่ครูที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการกิจกรรมหลัก  อกท.ให้ครบทุกกิจกรรม อย่างน้อย กิจกรรมละ 1 คน
    3.1.2 หน้าที่ของครูที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการกิจกรรมหลัก อกท. มีดังนี้
        (1) ให้แนวคิด และเข้าประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการกิจกรรมหลัก อกท. ที่ตนเองรับผิดชอบ
        เพื่อวางแผนการปฏิบัติกิจกรรมในรอบปี
        (2) ควบคุมดูแลให้คณะอนุกรรมการกิจกรรมหลัก อกท. ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้
        (3) เข้าร่วมกิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่สมาชิก
        (4) สร้างแรงจูงใจ ให้กับสมาชิกในการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น
        (5) ให้คำแนะนำในการจัดนิทรรศการ เพื่อประชาสัมพันธ์ ผลงานตามความเหมาะสม
        (6) ติดตาม ประเมินผล และให้คำปรึกษาแก่คณะอนุกรรมการกิจกรรมหลักอกท.ในการสรุปผล
        การจัดกิจกรรมทุกโครงการที่ได้ดำเนินการ      เสร็จสิ้นแล้วและรายงานให้ประธานกรรมการอำนวยการ
        อกท.ระดับหน่วย ทราบ

                                                                   1  2  3  4  5