หน่วยย่อยที่ 1 เรื่อง คณะกรรมการ อกท.

1. คณะกรรมการ อกท. แต่ละระดับ ประกอบด้วย
    1. คณะกรรมการอำนวย อกท.
    2.  คณะกรรมการดำเนินงาน อกท.

                                        
2. หน้าที่คณะกรรมการ อกท.
    คณะกรรมการ อกท.ระดับหน่วย    มีหน้าที่บริหารและดำเนินกิจกรรมเพื่อมวลสมาชิกภายในหน่วย
    คณะกรรมการ อกท.ระดับภาค      มีหน้าที่บริหารและดำเนินกิจกรรมเพื่อมวลสมาชิกภายในภาค
    คณะกรรมการ อกท.ระดับชาติ      มีหน้าที่บริหารและดำเนินกิจกรรมเพื่อมวลสมาชิกทั่วประเทศ

3. คณะกรรมการอำนวยการ อกท.
  3.1 คณะกรรมการอำนวยกานอกท.ระดับหน่วย
     3.1.1. หัวหน้าสถานศึกษาที่มีหน่วย อกท. เป็นประธานกรรมการอำนวยการ อกท. ของหน่วยโดยตำแหน่ง
     3.1.2. คณะกรรมการอำนวยการ อกท. ระดับหน่วยประกอบด้วย
          (1) ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานกรรมการอำนวยการ อกท.
         (2) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่กำกับดูแลกิจกรรม อกท. เป็นรองประธานกรรมการ
         (3) รองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนอื่นๆเป็นกรรมการ
         (4) หัวหน้าคณะวิชาทุกวิชา เป็นกรรมการ
         (5) หัวหน้างานกิจกรรมเสริมหลัดสูตร เป็นกรรมการ
         (6) ครู อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน 5 คนเป็นกรรมการ
         (7) ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ระดับหน่วย เป็นกรรมการและเลขานุการ
         (8) ผู้ช่วยครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ระดับหน่วยเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
     3.1.3 วาระการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการอำนวยการ อกท. ระดับหน่วย มีวาระ 1 ปีการศึกษา
     3.1.4 หน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับหน่วย
         (1)  กำหนดนโยบายการบริหารกิจกรรม อกท.ภายในหน่วย
         (2)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม อกท.ภายในหน่วย
         (3)  แต่งตั้ง มอบหมายหน้าที่แก่บุคคล เพื่อการบริหารกิจกรรม อกท.ภายในหน่วย
         (4)  พิจารณาผลการประเมินการจัดกิจกรรม อกท. ภายในหน่วยเพื่อหาแนวทางในการพัฒนากิจกรรม

                                                  1   2   3   4   5   6   7